ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти септември     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 817 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД – гр. София - редовно уведомен, се явява лично управителят Р.П. и адв. Р. и адв. П., които представят пълномощни.

За ответника - Кмет на Община Несебър - редовно уведомен, представител не се явява.

Заинтересованата страна „Кюуърк” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За заинтересованата страна „Транстурист” ООД - редовно уведомена, се явява адв. С.-представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД – гр. София с ЕИК по БУЛСТАТ: 202133528, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Симеоновско шосе” № 166, вх.Б, ап. Б-9, представлявано от управителя Р.Я.П. против Заповед № 627/11.03.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с която на жалбоподателя е наредено да осигури свободен достъп на служителите от отдел „КС”, Община Несебър, до приземен етаж в сграда с идентификатор 51500.505.127.1 по КККР, находяща се в ПИ 51500.505.127, идентичен с УПИ І, кв.23 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг” за извършване на проверка-контролни работи на място и по документи за изясняване на всички факти и обстоятелства по събиране на доказателства, имащи значение за законосъобразното приключване административното производство, образувано с Констативен акт № 26/11.11.2013г.

 

Адв. Р.: Поддържаме жалбата.

 

Адв. П.: Нямам доказателствени искания. Процесната заповед  е незаконосъобразна, издадена е без мотиви и без факти, досежно осъществяване на свободен достъп до имота  на доверителя ми. Към заповедта и констативния акт не е приложена скица на имота. В констативния акт и в самата заповед, която се позовава на императивна правна  норма, не се съдържа скица с точното местоположение на имота. Не е посочен времевия диапазон за осъществяване на свободния достъп.     Считам, че „Транстурист” ООД не е заинтересована страна по настоящия процес, тъй като техни права с издаване на обжалвания  административен акт не се засягат нито по смисъла на чл.149, ал. 2, нито във връзка чл.38, ал. 3,4 и чл.39 от ЗУТ, освен това има и практика на ВАС, която Ви представям в тази насока и моля да я приемете. Моля производството по отношение на това дружество да бъде прекратен с акт на съда.

 

Адв. С.: Своевременно сме уведомени за делото. Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените документи от Община Несебър, както и приложеното към молбата писмо изх.№ БС 753-06-370/26.08.13 на зам.-началника на ДНСК като доказателство по делото. Обосновали сме по кои съображения държим да сме заинтересована страна.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание Определение № 831/22.01.2014 г. и Определение № 2812/27.02.2013 г. на Върховен административен съд, ІІ-ро отделение.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от жалбоподателя за заличаване на Заинтересованата страна „Транстурист” ООД.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да уважите жалбата като основателна и доказана. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Моля за предоставяне на срок за писмени бележки.

 

Адв. Р.: Моля да уважите жалбата и постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед. Претендираме за присъждане на разноските по делото.

 

Адв.С.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите оспорването като неоснователно по съображенията изложени в молбата-становище по жалбата.

Ще представя писмени бележки.

Моля за присъждане на направените по делото разноски по представен нарочен списък.

 

Адв. П.: По отношение на претендираните разноски – същите са със завишен размер с оглед интереса и наредбата за адвокатурата и моля да не ги уважавате в този размер.

Адв. Р.: Подкрепям становището на адв. П..

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Указва на страните, че им предоставя петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: