ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 17.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети декември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 816 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Мастер Енерджи” ООД – гр. Карнобат - редовно уведомен, се явява управителят Х.А. и адв. Т. с представено по делото пълномощно.

За ответника - Дирекция „Инспекция по труда” Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Н., с представено по делото пълномощно.

         Явява се и преводач М.К.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                    О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Т.: Представям и моля да приемете график за месеците декември и януари 2013 година с копие за ответника. Да се разпитат свидетелите. Моля, вместо допуснатият свидетел М.С., който е в Турция, да разпитаме като свидетел И.С..

 

        Съдът с оглед направеното уточнение на процесуалния представител на жалбоподателя

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА допуснатия с определение от 24.09.2014 година свидетел М.С..

ДОПУСКА до разпит водения в днешното съдебно заседание свидетел И.С..

 

         Юк. Н.: Да се приемат доказателствата. Да се изслушат свидетелите.

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на преводача, както следва:

         М.Д.К. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, семейна, без особени отношения със  страните по делото.

         Преводачката е предупредена за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 НК и обещава да даде верен превод.

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

         К.П.Г. на ** години, българка, българска гражданка, вдовица, неосъждана, с висше образование, служител в Дирекция „Инспекция по труда“.

         Свидетелката е предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обещава да говори истината.

 

         И.С. на ** години,  турчин, турски гражданин, със средно образование, семеен, неосъждан, съсобственик в дружеството-жалбоподател.

         Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК и обещава да говори истината.

 

         ЗАЛАТА НАПУСКА свидетелката К.Г..

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И.С.

 

         НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ С.:

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С.: Бях на обект в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в качеството на работодател-съсобственик на фирмата. На самия обект  упражнявах контрол над работниците по извършване на работата. Целта на присъствието ми беше да упражнявам контрол. Не съм извършвал каквато и да е трудова дейност. Служителите от Дирекция „Инспекцията по труда” не са ходили на обекта, посетиха само офиса. Работно място е твърде далече и те бяха само в офиса. Подписвал съм книга за инструктаж. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД имат определен ред и система за инструктаж и аз съм задължен да ги спазвам като се подпиша. Всеки който работи на обект в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, задължително се разписва за деня, както и аз като наблюдаващ, в качеството си на ръководител, също трябва да се разписвам. Ние в офиса сме с нормално облекло, но когато ходим на обекта задължително слагаме облекло, което е установено от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. От Дирекция „Инспекция по труда” ни дадоха да подписваме документи и аз саморъчно попълних документ с данни какво работя, с каква цел се намира там и саморъчно се подписах. Документите написах на турски език. Описах, че присъствието ми е като управител в тази фирма. Превеждаха секретарките, които знаят турски език. Нямаше лицензиран преводач. За нас няма точно определено работно време. По желание отиваме и извършваме конкретни проверки.

         НА ВЪПРОСИ НА ЮК. Н. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ С.:

        

         СВИДЕТЕЛЯТ С.: Има служители по безопасност на труда от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, които идват и извършват този инструктаж и се прави ежедневен инструктаж на работниците. На такъв инструктаж съм присъствал и аз. Такъв инструктаж се прави на всички фирми на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Такъв инструктаж не се пропуска, задължителен е. Офисът се намира на около 35-40 метра. В документа написах, че съм управител в тази фирма и съм дошъл по работа. При нас работят хора, които знаят турски език. Аз попълних документа на турски език.

         Свидетелят остава в залата.

 

         В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯТ К.Г..

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката К.Г..

         НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. Н. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Г.:

         СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Извършихме проверка на място на обекта на 22.10.2013г., на която аз присъствах. Проверката беше по повод сигнал за предоставена работна сила от чужди граждани. Установихме това по книгата за извършен ежедневен инструктаж и от декларациите, собственоръчно попълнени от посочените в протокола лица. Установихме, че чужди граждани полагат труд на обекта. На самия обект не отидохме, тъй като не може всеки да се качва там, но с помощта на бригадира всички работници бяха повикани във фургона и съответно всички попълниха декларация къде полагат труд и по колко часа. Декларациите бяха попълнени на турски език. При проверката на място присъстваше колежка, която говори турски език. Присъства и бригадира Ш.Р. и работниците бяха на ясно какви данни попълват. В книгата за инструктаж тези лица бяха посочени с длъжност „монтажник”, специално за тази фирма. Когато дойдоха от обекта във фургона, работниците бяха с работно облекло, носеха си личните предпазни средства, които са задължителни и без такива не се допускат до обекта.

 

         НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Т. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Г.:

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Не влязох в обекта, тъй като няма достъп до него и нямахме лични предпазни средства. Лицата бяха повикани във фургона от техния ръководител и съответно си попълниха данните. На обекта не съм видяла лицата да извършват реални работи, но те идваха от обекта и  в случая не беше необходимо, предвид целта на проверката. Тези лица си декларираха работното време на турски език в декларациите. Някои посочиха възнаграждение, други не посочиха. Всички те полагаха труд на обекта. Видно от книгата за инструктаж, всеки ден са били на обекта и са полагали труд. Управителят на дружеството и бригадирът Ш.Р. бяха в Дирекция „Инспекция по труда”, където им обяснихме какви са констатираните нарушения, след което управителят подписа протокола без възражения. От страна на Дирекция „Инспекция по труда” бяхме четири човека и същите са описани в протокола. Ш.Р.Ш. превеждаше в Дирекция „Инспекция по труда”. При връчване на протокола, същият беше преведен от Ш.Р. Колега от Главна дирекция „Инспекция по труда” превеждаше декларациите.

 

         Адв. Т.: Да се приемат доказателствата, представени в днешното съдебно заседание. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Н.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените и събрани в днешното съдебно заседание доказателства.

         ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на преводача в размер на 100,00 лева, които бяха платени от управителя на дружеството-жалбоподател на ръка на преводача в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Т.: Моля да уважите жалбата на представляваното от мен дружество. В хода на съдебното заседание стана ясно, че инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” не са установили реалното полагане на работна сила от страна на посочените в протокола лица. Същите, само въз основа на книга за инструктаж, са направили извод за предоставяне на работна сила от пет лица, които са съдружници в дружеството В качеството си на съдружници, същите са наблюдавали работници в обекта, които са били на трудов договор и са работили на обекта - български и турски граждани. Били са на обекта с лични предпазни средства и в рамките на работното време на работниците. Това е

причината за подписване на книгата за инструктаж, тъй като длъжност наблюдател няма и поради тази причина са записали дейността на наблюдаваните от тях лица. С оглед на изложеното, моля, за решение, с което да отмените обжалваното предписание.

Юк.Н.: Моля да оставите жалбата без уважение. Дадените задължителни предписания са законосъобразни и правилни на база събраните доказателства на извършената проверка в обекта на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

По първото предписание, безспорно е установено полагането на извънреден труд през съботните дни на месец септември 2013 година, който труд не е бил начислен и изплатен със съответното увеличение.

По отношение на второто дадено предписание, е установено, че на работещите не е осигурена седмична почивка по чл.153 от Кодекса на труда, а именно по полагане на труд през съботни дни на месец септември 2013г. При проверката на обекта са установени турски граждани. Техният бригадир ги е повикал и уведомил, че трябва да попълнят справки за кое дружество работят и за работното им време. От книгите за инструктаж е видно, че лицата работят на обекта, на длъжност „монтажник" с конкретно работно място и работно време. Установено е, че всеки ден са полагали труд на обекта и е било необходимо да имат трудов договор с дружеството-жалбоподател, независимо от това, че същите са съдружници, и поради това е дадено предписанието по т. 7 от протокола.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието приключи в 10,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.С.: Декларирам, че протоколът в частта за моя разпит, ми беше прочетен и преведен от български на турски език от преводача и ми е известно неговото съдържание, с което съм съгласен.

СВИДЕТЕЛ:

ПРЕВОДАЧ: