ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти септември     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 816 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Мастер Енерджи” ООД – гр. Карнобат - редовно уведомен, се явява адв. Т., която представя пълномощно.

За ответника - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Н., която представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Мастер Енерджи” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 202334303, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Арда” № 3, ет. 1, представлявано от управителя Х.Х.А. против Предписание № 1, 2 и 7 от Протокол № 2997/20.11.2013г. за извършена проверка на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас.

 

Адв. Т.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете представените доказателства.

Въз основа на Ваше разпореждане Ви представям надлежно заверени Заповед № 17 от 01.08.2013 г., график за работното време в обект „Лукойл Нефтохим”  за месец август, септември, октомври и ноември, като моля графиците за месеците декември и януари да представя в следващото съдебно заседание, тъй като счетоводството на фирмата-жалбоподател е в отпуск и не можах да ги осигуря своевременно.     

Във връзка с оспорване на Предписание № 7 за допускане до работа на чужди граждани на съдружника М.С., моля,  същият да бъде допуснат до разпит в следващото съдебно заседание, за да каже в какво  качество си е намирал на площадката и принадлежността му към фирмата. Моля да допуснете лицензиран преводач, тъй като поисканият свидетел не владее български език.

 

Юк. Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам  възражения за допускане до разпит като свидетеля М.С., но в тази връзка моля да допуснете до разпит и служителят на Инспекция по труда - гр. Бургас, който е извършил проверката, а именно К.П.Г. - записана на първо място в протокола.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание такива  - Заповед № 17/01.08.2013 г., както и графици за работното време в обект „Лукойл Нефтохим” на фирмата-жалбоподател за месец август, септември, октомври и ноември.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в следващото съдебно заседание да представи останалите графици за месец декември и януари.

ДОПУСКА до разпит свидетелите М.С. и К.П.Г. за следващото съдебно заседание при довеждане.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.12.2014 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: