ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти март                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 816 по описа за 2012 година.                     

         На именното повикване в 15,15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРИМОРСКОТУРС БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адв.Е..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж..

 

         ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Петрова от Бургаска окръжна прокуратура.

        

Явява се вещото лице С.В.А..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение на вещото лице с установена самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Поддържам допълнителното заключение.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ.Е.:

 

ВЪПРОС: Различията, които имате в таблицата от допълнителното заключение с таблицата от предходното заключение - на стр. 5, което касае 2009 г. - има цифрови разлики - в какво се изразяват - имам предвид таблицата, която се съдържа на л.332 в отговора на в. № 4 и таблицата, която се съдържа на л.341-342 от делото, представена в настоящото заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В таблицата в настоящото заключение са посочени само разликите между нефискалните бонове, които са приложени в досъдебното производство и осчетоводените от жалбоподателя обороти. В предходната експертиза на л. 5 в посочената таблица се съдържа информация само за оборота по служебни бонове, тоест тук няма сравнение като този оборот по предходното заключение отново съм го разделила по данъчна основа и ДДС.

 

ВЪПРОС: В таблицата от настоящото заключение включени ли са преводите по банки получени от жалбоподателя, които в едно от предходните заключения сте ги изчислили?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оборотите, които съм посочила в таблицата по настоящото заключение, съм представила само разликите между служебните бонове и осчетоводените данни от жалбоподателя. В самата таблица няма как да се съдържат данни по банковите извлечения.

 

Адв. Е.: Нямам други въпроси.

 

Юк.Ж. нямам въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещо лице А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 300.00 лева на 04.03.2014 г./

 

Адв. Е.: Предвид множеството заключения моля вещото лице да изготви допълнително на допълнителното заключение, в което в синтезиран вид да направи заключение на своите заключения под формата на рекапитулация, в която да включи и получените от жалбоподателя суми преведени по банков път. 

 

         Юк. Ж.: Предоставям на съда. Предмета на спора е колко дължи жалбоподателят и затова поискахме вещото лице да направи допълнително заключение като има разбивка както за спорния обект, така и за останалите, които стопанисва жалбоподателят и няма как като краен резултат да се определи какво дължи само за процесния обект.

 

         Адв. Е.: Считам заключението за неотносимо към предмета на делото, тъй като не представя обективно данните, които са свързани с ревизията. Ревизията касае единствено само обекта механа „Кукери”. Считам, че определеното допълнително публично задължение е свързано с оборота на това заведение и не касае другите два обекта.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Направеното искане за допускане на поредна съдебно-счетоводната експертиза  намирам неоснователно предвид вече назначените и изготвени заключения и вещото лице даде изчерпателни и прецизни отговори без съмнения за достоверност. Искането за поредна съдебно-икономическа експертиза от процесуалния представител  на жалбоподателя не беше свързано с конкретни въпроси, предвид на това че липсва поставяне на конкретен въпрос, а явно се нуждае от помощ на икономически анализатор. Моля да приемете представеното заключение на вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да предостави допълнителна възможност на адв. Е. да конкретизира задачата на вещото лице. Във вида в който зад е конкретизирана към настоящия момент, а именно да се направи рекапитулация, съдът не може да се ориентира в какво точно се изразява  искането на процесуалния представител на жалбоподателят. Действително ревизията е извършена по отношение на един обект, а именно механа „Кукери”, а в ревизионното производство се проверява цялостната дейност на жалбоподателя.

Съдът счита, че следва да даде още една възможност на „Приморско турс-БГ” да защити правата си, като счита че следва да се произнесе по допълнителното искане за допускане на експертиза в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.03.2014 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: