ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 816 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Приморскотурс БГ” ЕООД -  редовно призован, се представлява от адв. Е. с представено пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция ОУИ - Бургас /сега „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ - редовно призован,  се представлява от юк. Ж..

         Явяват се вещите лица Щ.П. и С.А..

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

  С.В.А. –  ** години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Е.: По отношение на въпрос № 2 от таблицата на стр. 7 и 4 се разбира, че става дума за обороти от трите обекта на жалбоподателя – механа, разделили сте ресторанта и хотела в гр. Приморско и сте образували три обекта. Може ли да кажете разликата, която сте установявали, на какво се дължи и от оборотите на кои обекти е?

 

ОТГОВОР:  Не мога да отговоря на въпроса.

 

Адв. Е.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Ж. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 3 от заключението за месец януари 2009 г. сте посочили сумата 2595,38 лв. за механа „Кукери” - оборот по касова книга. На стр. 6 за месец януари 2009 г. сте посочили оборот по касов апарат 3 835,62 лв., за техническа грешка ли се касае, или сте установили различни суми?

 

ОТГОВОР: Не се касае за техническа грешка. Сумите са различни. Сумата, която съм посочила в таблицата на л. 3 е за установените от мен обороти по касова книга в настоящата експертиза, тоест извършената от мен проверка на касовите книги по повод настоящата експертиза. Онова, което е посочено като оборот на л. 6 в таблицата горе, е установеното в хода на досъдебното производство. В момента не мога да кажа на какво се дължи разликата.

 

ВЪПРОС: На стр. 4 за месец август 2008 г. прихода, посочен в механа „Кукери” – 29 100,60 лв. как е получен този приход, какво включва сумата?

 

ОТГОВОР: Нямам спомен, но съм го посочила в таблицата на л. 3 и сумата е същата, следователно това е оборота по касова книга без ДДС на обекта. Всички обороти, които съм посочила, са без ДДС.

 

ВЪПРОС: Във връзка с отговора на въпрос 4, имате констатации само за 2009 г. На какво се дължи посоченото от Вас „няма сумарно дадени обороти за  2007, 2008 и 2010 г., които също са предмет на обжалване”?

 

ОТГОВОР: Информацията, която съм поместила в таблицата в отговора на въпрос 4 е изготвена във връзка със събрани и приложени по досъдебното производство документи за част от периодите от досъдебното производство, но не е имало информация, за да са направи необходимата съпоставка.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Твърдите ли, че в досъдебното производство се съдържат документи само за 2009 г.?

 

ОТГОВОР: Не, сега ще обясня. Въпросът в досъдебното производство е поставен по друг начин – да се направи и обосновка между оборотите по касова книга и оборотите по служебни бонове. Единствено за месец януари и месец август 2009 г. имаше информация и по касова книга и по служебни бонове, но само за този период, който съм посочила в таблицата. Имаше събрана и друга информация, която не беше достатъчна, за да направя обосновка и в досъдебното производство.

 

ВЪПРОС: Ако Ви се постави допълнителна задача, може ли да проверите документите, които касая 2007, 2008 и 2010 г.  като сума оборот по служебни бонове и да я сравните във връзка с отговора по въпрос № 1 във връзка с посоченото от Вас на стр. 3 „Обороти по касова книга”?

 

ОТГОВОР:  Принципно е възможно, но няма спомен за кои периоди има информация за служебни бонове.

 

Юк. Ж.: Нямам други въпроси.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ НА АДВ. Е. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на настоящото заключение, имали ли сте предвид заключението по съдебно-техническата експертиза, което вече беше депозирана по делото?

 

ОТГОВОР: Не съм съобразила заключението по съдебно-техническата експертиза, тъй като съм работила само по счетоводни данни.

 

ВЪПРОС: Разликата между Вашето заключение в приходите на механа „Кукери” и установеното по съдебно-техническа експертиза са разлики, които сте установили в счетоводството, така ли е?

 

ОТГОВОР: Работила съм само по счетоводни документи. Това са оборотите по касова книга, оборотите от кочани с ръчни касови бележки, постъпилите суми по банковата сметка и тяхното счетоводно отразяване в група 70 – „Приходи от продажби”.

 

В залата се явява Прокурор Керка Дюлгерска от Бургаска окръжна прокуратура, като представител на Прокуратурата.

 

СЪДЪТ УВЕДОМЯВА Прокурора за процесуалните действия, извършено до момента.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.:  На стр. 6 от заключението в таблицата горе на листа – оборотите на тази таблица включват ли оборотите от постъпленията по банковата сметка на дружеството?

 

ОТГОВОР: Не включват. Записала съм обяснение под таблицата.

 

         ПРОКУРОРЪТ:  Имате предвид постъпленията по служебни бонове или по касовите, във връзка с банковите плащания?

 

ОТГОВОР: Изобщо не са изследвани банковите плащания.

 

         Адв. Е.: Оспорвам експертизата в отговорите на въпрос 2 и в другите отговори, в които се съдържа обобщено обороти на три от обектите на жалбоподателя, предвид обстоятелството, че в ревизионния акт става дума единствено за изследване на оборотите в механа „Кукери”.  Ревизията няма констатации за оборотите в хотела и ресторанта в Приморско и експертизата в тази част е неотносима към предмета на делото.

 

         Юк. Ж.: Да се приеме заключението.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме заключението.

 

         Предвид изявленията на страните и като отчете направеното оспорване от процесуалния представител на жалбоподателя, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО лв. 900 лв. на 24.09.2013 г./

 

         Адв. Е.: Нямам други доказателствени искания по тази експертиза.

 

         Юк. Ж.: Имам допълнителна задача към вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза във връзка с отговора на въпрос № 4, вещото лице да отговори на поставения въпрос № 4 като включи в допълнителното заключение останалите данъчни периоди, предмет на настоящото производство, подробно посочени на стр. 3-4 от нейното заключение – посочените периоди за 2007, 2008 и 2010 г., като в табличен вид посочи оборотите по служебни бонове, установени за механа „Кукери”, както е направила в настоящото заключение за 2009 г. и извърши сравнение с оборотите, които е установила за обект механа „Кукери” за останали периоди 2007, 2008 и 2010 г. на стр. 3-4 от настоящото заключение, като посочи съответно, ако има разлика и съответно дължимия данък.

 

         Адв. Е.: Противопоставям се на искането. Моля да ми дадете срок за отговор в писмен вид.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Искането е основателно във въпрос № 4 действително е  обсъждан периода за 2009 г., а 4-ти въпрос обхваща периода  2007, 2008 и 2010 г.

 

         Съдът, предвид изявленията  на страните счита, че следва да допусне допълнителна задача към вещо лице А., а именно да отговори на въпрос № 4 като извърши съпоставка на документи, иззети по досъдебното производство, за данъчните периоди от 2007 г., 2008 г. и 2010 г., обект на настоящото производство, при уточнението направено от юк. Ж. в днешното съдебно заседание.

 

         Съдът счита, че следва да предостави допълнителна възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира допълнителна задача към вещото лице, като по нейната допустимост ще се произнесе с определение в закрито заседание.

 

         Предвид изложените мотиви, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300 лева, вносими от ответника в 14-дневен срок от днес.

 

         Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнението на допълнителната задача, след представяне да доказателство за внесения депозит.

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ   НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ в 7-дневен срок от днес да формулира искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, както следва:

 

Щ.В.П. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

         Юк. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице П..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО   600 лв. на 24.09.2013 г./

 

СТРАНИТЕ:  Нямам други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: