ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 815 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.К., редовно призован, не се явява, за него адвокат З. З. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Първо районно управление  при ОДМВР Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Деян Петров.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на Т.Д.К. против  Заповед рег.№431з-33/12.01.2018г. на началника на Първо районно управление при ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.83, ал.5 във вр.  с чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие на жалбоподателя.

         

          Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. В днешното съдебно заседание  представям и моля да приемете удостоверение относно трудовия стаж на К., уверение издадено от МВР във връзка това, че през периода 01.09.1981 г. до 30.09.1985 г. е бил курсант в Академията на МВР, удостоверение за класиране и пенсия, акт за напускане от 12.04.2006г. като държавен съдебен изпълнителен, заповед във връзка прекратяване на трудовото му правоотношение, постановление на БРП за отказ за образуване на досъдебно производство и постановление за спиране на друго досъдебно производство. Няма да соча други доказателства.

         

ПРОКУРОРЪТ: Оспорвам жалбата. Нямам възражение относно разпределената доказателствена тежест. Да се приемат като писмени доказателства документите представени в днешното съдебно заседание  от страна на жалбоподателя, както и тези съдържащи се в административната преписка, изпратени от административния орган. Няма да соча друг и доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно удостоверение УРИ 4582р-6055, екз.№1/09.11.2016г., уверение с рег.№ К-9035, екз.1/07.12.2016г. издадено от  Академия на МВР, удостоверение за класиране и пенсия №5310/10.09.2005г. на МВР Бургас, акт за напускане от 12.04.2006г. като държавен съдебен изпълнителен, заповед от 2006г. за прекратяване на трудово правоотношение, постановление на БРП за отказ за образуване на досъдебно наказателно производство №05-572/204 г.  и постановление за спиране по преписка вх.№8750/2015г. на БРП..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата. Моля да отмените отказа на началника на Първо районно управление Бургас, с който е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие на жалбоподателя и решите делото по същество като признаете правото на разрешение на Т.Д.К.  за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана и осъдите ответника да издаде разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана. Представям писмени бележки. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми разноските по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата следва да бъде оставена без уважение. От данните по делото е видно, че срещу жалбоподателя е било образувано до съдебно производство за извършено престъпление по чл.282 от НК, което е умишлено от общ характер престъпление, а съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ това обстоятелство  явява пречка за издаване на исканото разрешение. С оглед изложеното считам, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: