РАЗПОРЕЖДАНЕ №2883

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа молба по адм.д.№815/2017г. на АС-Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 306 вр. с чл. 304 от АПК.

Молителят Ч.Г.Г. *** е поискал да бъде наложена на санкция по чл. 304 от АПК на заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас за неизпълнение на съдебно решение № 273/22.02.2017г. по адм.дело № 56/2017г. на Административен съд Бургас. Твърди се в молбата, че решението не е изпълнено. 

В съответствие с изискването на разпоредбата на чл. 306, ал.3 от АПК е предоставена възможност на процесния зам.кмета на община Бургас, да даде писмени обяснения и представи доказателства за изпълнение на съдебното решение в 14 дн.срок от получаване на препис от молбата по чл.304 от АПК или да посочи длъжностното лице, виновно за неговото неизпълнение.

В указания срок по делото е представено писмено становище от зам.кмета на община Бургас, чрез процесуален представител. В становището се твърди, че искането по чл.304 АПК е преждевременно – подадено е преди изтичане на срока даден от съда в решение № 273/22.02.2017г. по адм.дело № 56/2017г. на Административен съд Бургас за неговото изпълнение. Освен това се твърди, че съдебното решение е изпълнено на 12.04.2017г. Представени са доказателства в тази насока. Прави се искане за отхвърляне на молбата за налагане на наказание като неоснователна

С писменото становище са представени копие на решение №94-01-42431/7/12.04.2017г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас и на решение №94-01-5553/5/03.04.2017г. издадено от същия орган, с които е предоставена исканата от Ч.Г.Г. информация по ЗДОИ.

По настоящото дело е приложено дело №56/2017г. на АСБ, от което се установява, че с решение № 273/22.02.2017г. по адм.дело № 56/2017г. състав на Административен съд Бургас е отменил отказ за предоставяне на обществена информация, обективиран в писмо рег.№ 94-01-42431/3/ от 28.12.2016г. подписано от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, във връзка с подадено от Ч.Г.Г. заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне като го задължил в 14 – дневен срок от съобщението за влязло в сила решение да предостави достъп до исканата обществена информация, съобразно дадените в мотивите на решението указания за приложение на закона.

Съобщението с върнатата преписка и данни за влязло в сила решение е получено в общината на 31.03.2017г.

Съдът, като взе предвид приложените по делото писмени доказателства, изложеното в молбата до съда и документите, съдържащи се в адм.дело № 56/2017г. на Административен съд Бургас, приема от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.304, ал.1 от АПК вменява реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо длъжностно лице за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт. Следователно е необходимо неизпълнението да е в резултат на виновно поведение на длъжностното лице и да е налице влязъл в сила съдебен акт.

В случая не са налице кумулативните предпоставки на чл. 304 от АПК спрямо зам. кмета на община Бургас - неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт в резултат на виновно поведение.

От приложените към писмените обяснения решение №94-01-42431/7/12.04.2017г. и решение №94-01-5553/5/03.04.2017г., двете издадени от зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас се установява, че вмененото на този орган задължение със съдебно решение № 273/22.02.2017г. по адм.дело № 56/2017г. състав на Административен съд Бургас е изпълнено и  исканата информация е предоставена.

Отделно от това, основателно е възражението на зам.кмета направен в писмените му обяснения, че към датата на сезиране на съда по настоящото производство – 03.04.2017г., не е изтекъл срока даден от съда в решение № 273/22.02.2017г. по адм.дело № 56/2017г. Този срок е 14-дневен, започнал е да тече на 01.04.2017г. и изтича на 14.04.2017г. Именно в рамките на този срок са издадени двата представени по делото административни акта, с които се изпълнява разпореденото от съда с решение № 273/22.02.2017г. За да е налице неизпълнение от страна на органа трябва неговото бездействие да продължи след края на дадения срок, което в случая не е така.

Към датата на постановяване на настоящото разпореждане не е осъществен фактическия състав на разпоредбата на чл.304 вр. с чл.306, ал.2 от АПК за налагане на наказание. Не е налице виновно неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт и съдебното решение е изпълнено.

По изложените съображения искането за налагане на наказание, следва да се отхвърли като неоснователно.

Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, VІ състав

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на Ч.Г.Г. *** да бъде наложена на санкция по реда на чл.304 от АПК на заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас за неизпълнение на съдебно решение № 273/22.02.2017г. по адм.д. № 56/2017г. на Административен съд Бургас, като неоснователно.

Разпореждането може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Бургас.

 

 

Съдия :