О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 709/25.04.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                         СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д.№ 815/2014 година

 

Производството е образувано по жалба на „Арслан Енерджи” ООД с ЕИК 202750166, със седалище и адрес на управление град ***, представлявано от управителя Р.А. – гражданин на Република Турция против предписание № 5 от протокол изх.№ 3006/20.11.2013г. за извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас.

Жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133 ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от седалището на жалбоподателя, като тя не зависи от съдебния адрес който е посочил в жалбата. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК за изменяне на местна подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Търговския регистър се установи, че седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател е този посочен в жалбата, а именно: град ***.

Предмет на оспорване е задължително предписание дадено от служители на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас.

Съгласно чл.7 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Устройствен правилник), Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда”.

 

 

 

 

 Съгласно чл.16 ал.1 от Устройствения правилник, Дирекциите „Инспекция по труда” са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда”.

Видно от цитираните разпоредби, Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас е териториална структура на Главна дирекция „Инспектиране на труда”, каквато структура е и Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив, където е седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд  - Пловдив, а не Административен съд - Бургас.

С оглед на изложеното производството пред Административен съд  - Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Пловдив.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 23.04.2014 година, с което разглеждането на оспорването е насрочено за 23.09.2014 година от 14,00 часа.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 815/2014 година.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Пловдив, за произнасяне по компетентност.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: