О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

785/04.05.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 815/2012 година.

 

Производството е образувано по искане от адвокат М.М. ***, в качеството на пълномощник на А.А. *** с посочен съдебен адрес – град ***  против твърдяно неоснователно бездействие на сектор “Миграция” при ОД – Бургас на МВР.

С искането се поддържа, че неназован служител на сектор “Миграция” при ОД – Бургас на МВР устно е отказал да приеме за разглеждане заявление, подадено от госпожа А., като вместо това й е предоставил актуален образец от бланка – заявление (за който липсва правна регламентация - според процесуалният представител на заявителя).

С оглед конституиране на надлежен ответник в производството, съдът е указал на адвокат М. да индивидуализира органа, чието фактическо бездействие се оспорва (лист 1).

В изпълнение на указанията с молба вх. № 3407/25.04.2012 година, адвокат М. *** на МВР, като административен орган, в качеството й на юридическо лице, съгласно чл.14 ал.2 от ЗМВР.

Съдът счита, че с уточнението указанията не са изпълнени. ОД – Бургас на МВР е юридическо лице, но не е административен орган – орган, чиито волеизявления имат властнически характер, създават права и/или задължения за граждани и/или организации, и за които е предвидена възможност да бъдат принудително изпълнени.

Неотстраняването на установената нередовност е пречка за разглеждане на оспорването по същество. Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от адвокат М.М. ***, в качеството на пълномощник на А.А. *** с посочен съдебен адрес – град ***  против твърдяно неоснователно бездействие на ОД – Бургас на МВР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 815/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: