ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 814 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.С.С. и С.К.С., редовно уведомени, не се явяват. Двамата се представляват от адв.М., който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., днес представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ОРЕНДА 777“ ЕООД редовно уведомена, представлява се от адв.Т., която представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Ние оспорваме посочените от нас действия, като такива по принудителното изпълнение. Запознати сме по друго дело с тезата поддържана и от административния орган и от третото лице „Оренда 777“ ЕООД, че той е адресат на заповедта, а не ние. И че са изпълнили доброволно заповедта, което според тях влече до липса на правен интерес, поради това, че не сме засегнати от проведеното изпълнение. Ние твърдим, че ползваме бунгалата предмет на заповедта и това може да бъде удостоверено както с гласни доказателства, така и ако се приобщи по делото производството по чл.207 от ГПК. Твърдим, че изпълнението е реално проведено против нас и ние сме адресати на заповедта, съответно длъжници и „Оренда 777“ ЕООД не изпълнява доброволно заповедта, а като лице, на което е възложено изпълнение. Но това е въпрос на тълкуване на самата заповед. Считам, че следва да се заяви от административния орган съставен ли е протокол за изпълнението. Защото се оказа, че има голяма документация, която ние не я знаем. Правя искане да се приложи Частно гражданско дело № 78/2017г. на Районен съд гр.Царево, по което по реда на чл.207 от ГПК е приета и изслушана експертиза установяваща и ползването на бунгалата от нас, тяхната стойност и начин на поставяне и закрепване. Делото е приключило.

         Правя това искане във връзка с указанието за доказване на правен интерес. Ние твърдим, че сме били ползватели на тези бунгала.

 

         Адв.Н.: Аз оспорвам жалбата на първо място като недопустима, тъй като считам, че жалбоподателите нямат правен интерес от предявяване на същата, защото не попадат в кръга на лицата, които са нейни адресати. Видно и от приложеното в самата преписка становище по административното производство, те самите твърдят, че не могат да бъдат адресати на такава заповед по премахване на незаконни строежи.

         На следващо място считам, че защитата по чл.294 и следв. от АПК е недопустима и ненужна в настоящото производство, тъй като тези бунгала са съборени доброволно от нейния адресат, а именно „Оренда 777“ ЕООД, като в този ред на мисли казвам изрично, че не е съставен протокол, не е присъствала Община Царево по премахването, а те са действали като адресати на заповедта, а не като фирма, на която е възложено премахване на незаконни постройки.

         На следващо място, общината по никакъв начин не е извършила принудително премахване. Премахването е извършено единствено и само от третото лице.

         Ако приемете, че жалбата е допустима, оспорвам я като неоснователна.

 

         Адв.Т.: От името на третото заинтересовано лице моля да приемете нашето становище, с което на първо място споделям изцяло мотивите на общината.

         На второ място, представям и моля да приемете в днешно съдебно заседание писмено доказателство, което смятам, че има връзка с оспорването, а именно това е покана за доброволно изпълнение, връчена на Б.П.пълномощник на дружеството с генерално пълномощно от едноличния собственик на капитала неговата съпруга К.П.. Смисълът на това доказателство е да се установи, че в конкретния казус органът по изпълнението е изпратило до дружеството, което представлявам тази покана за доброволно изпълнение, в която е изрично посочено, че съобразно нормата на чл.277, ал.1 от АПК трябва да премахне установения незаконен строеж в 14-дневен срок и с указания, ако това не бъде изпълнено, ще последват действия по принудителното изпълнение. Питая респект към правното усилие на колегата М. по жалбата и по случая, но моля да имате предвид, чу тук сме в хипотеза на доброволно, а не на принудително изпълнение, което прави жалбата недопустима, поради липса на интерес. Най-малко към момента на  депозирането й, заповедта е изпълнена от нейния адресат, а именно моите доверители дружеството  Оренда 777“ ЕООД, които са и собственици на терена.

         В този смисъл моля да отхвърлите жалбата.

 

         Адв.М.: Заповедта е връчена и на нас. Ние сме участници в производството по издаването й дотолкова, доколкото сме уведомявани и сме депозирали възражение по реда на чл.26 от АПК връзка с чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Ние сме участници в производството. „Оренда 777“ ЕООД е собственик на терена, но не е адресат на заповедта. Това е лице, на което е възложено изпълнението с разпоредителната част на самата заповед. На нас призовка за доброволно изпълнение не ни е връчена. Ние сме поставени пред един свършен факт, когато „Оренда 777“ ЕООД премахва доброволно бунгалата. Да се уточни дали са актуални наредбите публикувани на сайта на Община Царево, тъй като в тях се съдържа регламентацията за премахването.

        

         Адв.Н.: В сайта на общината всички правни наредби са публикувани и са актуални.

         Жалбоподателите, самите те, видно от преписката заявяват, че не могат да бъдат адресати на заповедта. В самото административно производство са били поканени да представят становища, писмени доказателства по отношение законността на дадените обекти, но не означава, че след приключване на производството те ще бъдат възприети като адресати, спрямо които ще бъде издадена заповедта.

 

         Адв.М.: Представя се една привидно перфектна схема за заобикаляне на закона и лишаване от право на защита. Заповедта се връчва на двама адресати. Единият изпълнява доброволно и по този начин другият се лишава от право да защити правата си включително против допуснатото и проведено изпълнение.

 

         Адв.Т.: В чл.225а от ЗУТ страни в производството за премахване на незаконни строежи са адресатът на акта, който е извършител на строежа и органът издал заповедта. Това е известно, в случая не е установен извършителят на строежа. Твърдим, че жалбоподателите нямат право на собственост или по друг начин установен по надлежен ред вещно право в имота, включително върху съборените сгради. Следователно,  доколкото се препраща към разпоредбите на АПК, адресат на заповедта остава да бъде лицето, което след съответните справки в официалните регистри е собственик на имота, респективно, той би трябвало да бъде собственик на сградата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка по издаването на оспорената заповед, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.Т. писмено доказателство, представляващо покана за доброволно изпълнение до нейния доверител.

 

Доказателственото искане на адв.М. за събиране на допълнителни доказателства свързани с прилагането към настоящото дело на друго частно гражданско дело, на което страната се позовава, съдът счете за основателно, доколкото биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА за послужване от Районен съд гр.Царево частно гражданско дело № 78/2017г.

 

По повдигнатите в днешно съдебно заседание възражения относно допустимостта на оспорването, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 05.11.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: