Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       836                                09.05.2017 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 814 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и е образувано по повод постъпило предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура- Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 16-0320-000778/17.10.2016 г. на началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Поморие, с което на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено на Х.М.А. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 300 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП.

В предложението се сочи, че в ОДМВР- Бургас, РУ Руен, е на производство ДП № 335-ЗМ-254/2016 г., образувано срещу Х.М.А. с ЕГН **********, за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за това, че на 07.12.2016 г. около 21.20 часа в с. Просеник, общ. Руен, на ул. „А. С. Пушкин“ е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 16-0320-000778/17.10.2016 г. на началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Поморие, влязло в сила на 10.11.2016 г. При изследване на материалите по делото наблюдаващият прокурор от РП- Айтос констатирал, че към датата на издаване на наказателното постановление А. е бил непълнолетен, а в противоречие с нормата на чл. 15, ал.2 от ЗАНН е било наложено на същия административно наказание „глоба“. При тези данни е формиран от вносителя на предложението извод, че са налице основанията на чл. 70, б. „в“ от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство.

В съдебното заседание прокурорът поддържа предложението за възобновяване по изложените в него съображения.

Административнонаказващият орган не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Заинтересованата страна Х.М.А. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

Предложението е направено от компетентен орган съгласно нормата на чл. 72, ал.1 от ЗАНН и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, то е неоснователно. Съображенията:

С наказателно постановление № 16-0320-000778/17.10.2016 г. на началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Поморие, е наложено на Х.М.А. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 03.10.2016 г. около 12.20 часа в с. Горица, на ул. „Младост“ е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № ***, без да притежава съответно свидетелство за управление. Наказателното постановление не е обжалвано и е влязло в сила на 10.11.2016 г., видно от отбелязването върху него.

На 07.12.2016 г. е започнало срещу Х.А. бързо производство № 335-ЗМ-254/2016 г. по описа на РУ- Руен за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за това, че на същата дата около 21.20 часа в с. Просеник, общ. Руен, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с горното наказателно постановление. В хода на разследването наблюдаващият прокурор е констатирал, че с НП е наложено на А. административно наказание „глоба“, в нарушение на чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, поради което е депозирал сигнал до административния ръководител на Окръжна прокуратура- Бургас. Въз основа на постъпилия сигнал и приложените към него писмени доказателства окръжният прокурор е внесъл предложението, по което е образувано настоящото производство.

Производството по чл. 70 - чл.73 от ЗАНН е извънреден способ за проверка на влезли в сила наказателни постановления и е допустимо само при наличие на изчерпателно посочените в процесуалния закон основания. Разпоредбата на чл. 70, б. „в“ от ЗАНН сочи като основание за възобновяване на делото откриване на „обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда“. В конкретния случай липсват обстоятелства и доказателства от такъв характер. Възрастта на нарушителя несъмнено е била известна на наказващия орган (в НП е посочен ЕГН на А.) и не би могла да се определи като ново обстоятелство, поради което съдът приема, че не са налице установените в цитираната разпоредба предпоставки за възобновяване на производството. Ето защо, искането следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител на Окръжна прокуратура- Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство, водено срещу Х.М.А. с ЕГН **********, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 16-0320-000778/17.10.2016 г. на началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Поморие.

Решението е окончателно.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.