О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 712                    от 18.04.2016г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на осемнадесети април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 814 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.127ж, във вр. с чл. 41, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „ФИШУЕЙ“ ЕООД с ЕИК 203447656 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, ****, представлявано от управителя В.П.С. против действията на орган по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 180600319566К3/22.03.2016 год. и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 180600319566_4/22.03.2016 год., изцяло потвърдени с Решение № 68/01.04.2016 год. на директора на ТД на НАП Бургас. Заявено е твърдение, че така оспорените действия са необосновани и незаконосъобразни, поради което е формулирано искане същите да бъдат отменени.

Ответната страна – Директор на ТД на НАП – Бургас представя приложените към административната преписка писмени доказателства без да изразява становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, доказателствата по делото и приложимите правни норми, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал. 3 от ДОПК, приложим по препращане от чл. 127ж, ал.1 от ДОПК. Изхожда от надлежна страна, за която оспорените действия по обезпечаване на доказателствата са неблагоприятни и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 22.03.2016 год. в 12.22 часа в гр. Бургас инспектори по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ са извършили проверка на място на разтоварване/получаване на стока с висок фискален риск, находящ се в гр. Бургас, Югоизточна промишлена зона, стопанисван от „ФИШУЕЙ“ ЕООД. Проверката е била извършена в присъствието на представител на дружеството – управителя Славчев. На посоченото място е била извършена проверка за съответствието между посочените в документите и установеното на място вид и количество стока, а именно: 1. Риби, замразени от видовете на обикновената скумрия в количество от 20850,00 кг. В хода на проверката са събрани доказателства – ЧМР, търговски документ и протокол от границата. При проверката не са били установени несъответствия, като резултатите от същата са обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600319566К3/22.03.2016 год. В цитирания протокол, като установяване по чл. 121а, ал. 2 от ДОПК са вписани следните обстоятелства: след преглед на данните в информационните масиви на НАП, на основание чл. 121а, ал. 2 от ДОПК е установено, че спрямо проверяваното лице следва да се наложат предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 3, във вр. с ал. 2 от ДОПК за обезпечаване на вземанията за данъци. В противен случай събирането на дължимите данъци, включително на тези, които биха възникнали във връзка с търговията със стоките с висок фискален риск, обект на осъществявания фискален контрол, ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Посочено е, че извода се налага след прилагане на единните критерии за риск към проследената денъчно-осигурителна информация, като: За период от 12 месеца преди датата на проверката, лицето не е подало 11 бр. декларации обр. № 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005 год. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за месеците 01.2016 год., 12.2015 год., 11.2015 год., 10.2015 го., 09.2015 год., 08.2015 год., 07.2015 год., 06.2015 год., 05.2015 год., 04.2015 год. и 03.2015 год. За периода от 12 месеца преди датата на проверката има по-малко от 10 осигурени лица по трудови правоотношения, като за всеки месец от същия период от м. 12.2016 год. до м. 03.2015 год. е посочено – 0 бр. работници за всеки месец.

Във връзка с горното и на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, извършващите проверката са определили обезпечение в размер на 24 331,95 лева, представляващо 30 на сто от пазарната стойност на стоката (81 106,50 лева). Указано е, че банкова гаранция или платежно нареждане за преведената сума в размер на 24 331,95 лева следва да бъде представена в срок до 72 часа, който срок започва да тече от крайния час на приключване на проверката. Указано е също, че на основание чл. 121а, ал. 4 от ДОПК, в случай, че обезпечението не се предостави в срок до 72 часа от изземването, а при бързо разваляща се стока до 24 часа, стоката се счита за изоставена в полза на държавата. Проверката е завършила в 12.28 часа на 22.03.2016 год.

На същата дата – 22.03.2016 год. в 12.31 часа, извършващите проверката инспектори в Дирекция „Финансов контрол“ са съставили и Протокол за обезпечаване на доказателства № 1806000319566_4, в който са описани предприетите действия за обезпечаване на доказателствата във връзка с извършена проверка на „ФИШУЕЙ“ ЕООД. Видно от същия, за обезпечаване на доказателствата са били предприети действия по реда на чл. 40 от ДОПК, като се обезпечава посочената в протокола стока, която се оставя на отговорно пазене в склада на фирмата получател с адрес гр. Бургас, Югоизточна промишлена зона, а именно:  1. Риби, замразени от видовете на обикновената скумрия в количество от 20850,00 кг. В протокола е записано, че при проверката са събрани доказателства, приложени към протокола, а именно: ЧМР, търговски документи, протокол от границата. В протокола е вписано, че действията за обезпечаване на доказателства са приключили в 12.42 часа.

Определеното обезпечение в размер в общ размер на 24 311,95 лева, в указания срок от 72 часа (съобразно естеството на стоката) е била преведена по сметка на ТД на НАП гр. Бургас от дружеството жалбоподател, видно от приложеното преводно нареждане от 23.03.2016 год.

Недоволен от действията на органа по приходите, осъществени в хода на извършената проверка на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателства, обективирани в двата протокола, представляващия дружеството е оспорил същите пред Директора на ТД на НАП гр. Бургас с жалба с вх. № ИТ-00-3469/31.03.2016 год., в която са развити подробни доводи за незаконосъобразността на предприетите действия. В указания в чл. 41, ал. 1 от ДОПК еднодневен срок, Териториалния директор на ТД на НАП гр. Бургас е постановил Решение № 68/01.04.2016 год., с което е отхвърлил жалбата. В мотивите на така постановения акт, административния орган е посочил, че по предварително извършен анализ на дейността на „ФИШУЕЙ“ ЕООД, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани тенденции за манипулиране на счетоводната отчетност с цел укриване на приходи и от там избягване на данъчно облагане. Посочено е, че са предприети действия по физическа проверка на доставяните от дружеството стоки с висок фискален риск и придружаващите ги документи. В решението си, Териториалния директор на ТД на НАП Бургас е описал и извършената на 22.03.2016 год. проверка на инспекторите от Дирекция „Фискален контрол“, като резултатите от тази проверка са описани по начин, идентичен с начина по който същите са вписани в цитирания по-горе протокол, а именно: При проверката, проверяващите органи са съобразили действията на дружеството при управление на осигурителните задължения за период от 12 месеца преди датата на проверката. За периода 01.03.2015 год. – 31.01.2016 год. задълженото лице не е подало единадесет декларации обр. 6, съгласно разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 год. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. За посочения период дружеството има по-малко от десет осигурени лица на трудов договор. Съобразно тези данни и предвид личната преценка и тълкуването на тези факти, според Директора на ТД на НАП Бургас, органите по приходите са установили, че при последващо разпореждане със стоката, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В мотивите на така постановения акт, горестоящия орган е приел, че при цялостен преглед на действията и процедурата при която е наложено обезпечението по реда на чл. 40 от ДОПК е установено, че те са точно спазени. Прието е също, че актовете са издадени при наличие на материалните предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган, при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона. С оглед така формирания извод, жалбата е била отхвърлена. Така постановеното решение е било връчено на 07.04.2016 год. лично на представляващия дружеството – управителя В.П.С..

В сезиращата съда жалба са оспорени действията на органа по приходите, осъществени в хода на извършената проверка на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателства, обективирани в двата протокола. Заявено е, че от съдържанието на двата протокола не би могло да се установи по какви съображения и въз основа на какви конкретни данни, органа по приходите е приел, че по отношение на дружеството са налице предпоставките по чл. 121а, ал. 2 от ДОПК за предприемане на действия по обезпечаване на стоката. В случая дружеството няма задължения, а и в хода на извършената проверка не са установени несъответствия или други нарушения. В подкрепа на така заявените твърдения, към жалбата е приложено Удостоверение № 020201600096542/25.03.2016 год., издадено от ТД на НАП Бургас, в което е посочено, че дружеството няма задължения.

След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира, че жалбата е основателна, а действията на органа по приходите, осъществени в хода на извършената проверка на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателства, обективирани в двата протокола са неправилни и незаконосъобразни. Съгласно разпоредбата на чл.121а, ал. 1 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал. 2 и ал. 3 от цитираната правна норма предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл. 40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по проверка на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата. И в двата случая, в протоколите, които отразяват тези действия липсват мотиви за извършването им. За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията, разписани в чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, а в конкретния казус не се установява нито едно от тях. Нещо повече, от текста изписан в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600319566К3/22.03.2016 год. се установява, че от факта на неподадените в срок декларации обр. 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005 год., проверяващите са обосновали извод, че при последващо разпореждане със стоката, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.   В този смисъл, за съда остава неясно как неподаването в срок на декларация би затруднило събирането на дължими данъчни задължения, още повече, че съгласно приложеното удостоверение, дружеството няма задължения.

Аргумент в подкрепа на предприетите от органа по приходите действия е, че след извършен анализ в информационния масив на НАП, се установило, че при последващо разпореждане със стоката, събирането на дължимите данъци, ще бъде невъзможно или значително затруднено. В решението на Директора на ТД на НАП гр.Бургас е допълнено, че при предварително извършения анализ на дейността на дружеството, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчното облагане. Изложеното от органа по приходи предполага предварително извършена проверка и анализ на задълженията на дружеството, техният размер и на трайна тенденция във времето към неплащане на установени публични задължения. 

В конкретния случай, дори и органа по приходите да е извършил такава проверка в информационния масив на ТД на НАП, то по административната преписка изобщо липсват резултати от нея. Напротив, налично е писмено доказателства, издадено от същия орган – ТД на НАП Бургас по безспорен начин обосновава липсата на такива данъчни задължения. За да е налице посочената от органа по приходите „трайна тенденция във времето към неплащане“ то следва дружеството не само да има установени публични задължения, но и да е налице склонност към неплащането им, установена трайно във времето. Такива обстоятелства за дружеството-жалбоподател не се установяват. Липсват установени конкретни факти и по отношение на свързани с дружеството лица и установена вероятност за несъбиране на дължими от тях публични задължения.

По тези съображения, действията по обезпечаване на стоките с висок фискален риск се явяват незаконосъобразни и трябва да се отменят. Аналогично е фактическото и правното положение на действията по обезпечаване на доказателствата, обективирани в Протокол № 180600319566_4/22.03.2016 год. В протокола не са посочени, а по делото не са установени мотивите за тяхното извършване, поради което същите се явяват незаконосъобразни.

Действията по обезпечаване на вземанията и на доказателствата засягат съществено правната сфера на получателя на стоката и извършването им може да се допусне само при несъмнена и категорична установеност на фактите по чл.121а, ал. 1 или ал. 2 от ДОПК, а не при предполагане на същите. Освобождаването на стоките, по отношение на които са извършени процесните действия е свързано с предоставянето на парична гаранция в много кратък срок, което поставя получателя на стоката в по-неблагоприятно положение спрямо другите задължени лица. Поради това, тези действия трябва да се извършват само по изключение, в разписаните от ДОПК случаи, а не периодично, системно или необосновано.

Предвид гореизложеното, жалбата на „ФИШУЕЙ“ ЕООД се явява основателна и трябва да се уважи със следващата от това отмяна на действията, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 180600319566К3/22.03.2016 год. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 180600319566_4/ 22.03.2016 год.

Мотивиран от горното, Административен съд - гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията на инспектор по приходите Д.И.Ж. от Дирекция „Финансов контрол“ и инспектор по приходите А.А.А. от Дирекция „Финансов контрол“, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600319566К3/22.03.2016 год.

ОТМЕНЯ действията на инспектор по приходите Д.И.Ж. от Дирекция „Финансов контрол“ и инспектор по приходите А.А.А. от Дирекция „Финансов контрол“, обективирани в Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 180600319566_4/ 22.03.2016 год.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: