ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер 677            Година 23.04.2014             град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 814 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „НБС Енерджи” ООД с ЕИК 2027509005, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Р. А. против предписание № 5 от протокол изх.№ 3006/20.11.2013г. за извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

Жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от седалището на жалбоподателя, като тя не зависи от съдебния адрес който е посочил в жалбата. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК за изменяне на местна подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Търговския регистър се установи, че седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател е този посочен в жалбата, а именно: гр.***.

Предмет на оспорване е задължително предписание дадено от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

Съгласно чл.7 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Устройствен правилник), Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда”.

 

 

 

 

 Съгласно чл.16, ал.1 от Устройствения правилник, Дирекциите „Инспекция по труда” са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда”.

Видно от цитираните разпоредби, Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас е териториална структура на Главна дирекция „Инспектиране на труда”, каквато структура е и Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив, където е седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд гр.Пловдив, а не Административен съд гр.Бургас.

С оглед на изложеното производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд гр.Пловдив.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 814/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр.Пловдив за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: