Р Е Ш Е Н И Е

 

       1009                                  21.05.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 813 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от К.Д.Д.,***, против Решение № 2087/20.12.2017 година, постановено по НАХД № 5292 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 881/02.10.2017г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на К.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес:*** е наложена глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.126, т.1 от ЗАДС и касационна жалба против Допълнително решение от 15.03.2018г. за ДОПЪЛВАНЕ на решение № 2087/20.12.2017 година, постановено по НАХД № 5292 по описа за 2017 година на РС гр.Бургас, с което се потвърждава НП № 881/02.10.2017г., издадено от Началника на Митница Бургас, в частта му с която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС се отнема в полза на държавата стоката – предмет на нарушението: 22.5 литра етилов алкохол 50.24% vol. , с размер на дължимия акциз 124.34 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение като неправилно, незаконосъобразно и необосновано и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът К.Д.Д. се явява лично и с адв. П., който поддържа жалбата.

Ответникът по касацията – Митница Бургас, редовно и своевременно уведомен, се представлява от ю.к. И., която оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да я остави без уважение.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба следва да бъде оставена без уважение, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страните и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК

На основание чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. В първоинстанционното производство не са допуснати нарушения на материалния закон. След като е обсъдил събраните по делото доказателства, съдът е достигнал до правилни и обосновани изводи.

Настоящият касационен счита, че с оглед установената фактическа обстановка, от обективна и субективна страна е осъществен състава на  чл.126, ал.1 ЗАДС, според който лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че въз основа на прецизно установената фактическа обстановка районният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи относно правната квалификация и съставомерността на деянието, извършено от касатора. Правилно е становището, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство, които да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ ЗАНН Административен съд – Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2087/20.12.2017 година, постановено по НАХД № 5292 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Бургас и Допълнително решение от 15.03.2018г. за ДОПЪЛВАНЕ на решение № 2087/20.12.2017 година, постановено по НАХД № 5292 по описа за 2017 година на РС гр.Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.               

 

 

         2.