ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 813  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.П.  редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща процесуален представител  адв.Н.Д., с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.П.  редовно и своевременно призована, не се явява, изпраща процесуален представител  адв.Н.Д., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ– редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице С.Ж.И..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Д.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№5621/02.06.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

 

адв.д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

Инж. С.Ж.И.-  на 60 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

          ВЪПРОС НА СЪДА- По повод на  на дървената барака,бихте ли казали дали това отговаря на изискванията за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.- Не е преместваем обект, остава да е строеж, няма строителни  признаци на нещо, което да е устойчиво на натоварвания, вятър или сняг, но не виждам да е преместваем. Ако го местим ще се разпадне. Земята е такава по параграф 4 по ПЗР на ЗСПЗЗ и сега.Предвидена е по ОУП за вилна зона. Можем във вилни зони да имаме стопански постройки, второстепенни посторйки на допълващо застрояване. Другите две сгради, предмет на заповедта са съборени.

адв.д.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша заключението на  вещото лице и становището на процесуалния представител на жалбоподателите,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.Ж.И., изготвено по назначената по делото съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице С.И. възнаграждение в размер  на 300.00 /триста/ лв, от които  200.00 /двеста/ лева от внесения по  делото депозит 100/сто/ лева доплащане от жалбоподателите, които са изплатени на вещото лице на ръка в съдебно заседание  от адв.Д. на вещото лице С.И..

Адв.Д.- Водим свидетеля И. П., която беше разпитана в предходното съдебно  заседание,  която ще свидетелства за обстоятелства, различни от тези, за които е свидетелствала, а именно  за това кога са били премахнати другите два строежа, предмет на оспорената заповед.Моля да бъде допусната до разпит.

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител  на жалбоподателите намира, че водения в днешното съдебно заседание  свидетел следва да бъде допуснат до разпит.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето И.Д. П., със снета по делото самоличност.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА СЪДА- От коя дата премахнахте другите две сгради по повод, на която е издадена тази заповед?

СВИДЕТЕЛЯТ П.- Когато ми се обадиха имаше сняг и ми дадоха срок 30.03.2017г. и ние  15-20 дни  преди да изтече крайния срок 30.03. ги  бяхме премахнали строежите.Имахме желание да го сторим по- рано, но имаше сняг до кръста,беше студена зима и не можахме по-рано.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.- Премахването на тези сгради преди заповедта  ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ П.- Спомням си, че когато получих писмото със  заповедта тези сгради вече бяха премахнати.Около 15.03. ги премахнахме.

ВЪПРОС НА АДВ.Д. - След като ги премахнахте отидохте ли да съобщите в Община Созопол?

СВИДЕТЕЛЯТ П. ***  да има   кажем, че са премахнати и след това получихме заповедта.

АДВ.Д.- Няма  да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д. - Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Видно от събраните гласни доказателства, както и от изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза имота е допустим по нормите на ЗУТ, както към настоящия момент, така и към момента на постряването,поради което считаме, че заповедта следва да бъде отменена като незаконосъобразна.  Моля да ни са заплатят съдебно-деловодните разноски, за което представям списък.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: