ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На трети май                                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 813  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.39 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.П.  редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща процесуален представител  адв.Н.Д., с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.П.  редовно и своевременно призована, не се явява, изпраща процесуален представител  адв.Н.Д., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ– редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Д.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба на Д.К.П., ЕГН ********** и Г.К.П., ЕГН ********** и двамата с адрес: ***, чрез пълномощник адв.Н.Д. от БАК против Заповед №8-Z-320/13.03.2017 година на кмета на Община Созопол за премахване на строежи “навес от метални тръби и покрив от метални листи“, „тухлена постройка“ и „дървена паянтова постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 63015.506.364 с.Атия.

          Указва на страните следната доказателствена  тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, както и проведеното административно производство при липса на съществени процесуални нарушения, ограничаващи правота на защита на жалбоподателите.

В тази връзка и доколкото в жалбата е изложено твърдение, че към момента на постановяване на оспорената заповед, а именно към 13.03.2017 година два от обектите, предмет на заповедта са била премахнати доброволно, поради което в тази част липсва предмет на заповедта  и доколкото това обстоятелство е отрицателен факт, в тежест на административния орган е да докаже,  че към момента на постановяване на заповедта - 13.03.2017 година, посочените в същата строежи - „навес от метални тръби и  покрив от метални листи“, както и „тухлена постройка“ са съществували и не са  били премахнати от жалбоподателите.

Що се отнася до третият обект на заповедта, а именно „дървена паянтова постройка“, доколкто за същата в жалбата се претендира допустимост, в тежест на жалбоподателите е да установят, че тя е допустим  строеж,  което включва на първо място доказване на обстоятелството кога същата е била построена, като доколкото към настоящия момент, видно от заповедта са налице твърдения, че тя е била довършена преди  1986 година, Съдът счита, че претенцията на жалбоподателите попада в хипотезата  на § 16, ал.1 ЗУТ. В тежест на жалбоподателите в този случай е да докажат годината на извършване на строежа и обстоятелствата, че към този момент на първо място е бил наличен подробен градоустройствен плана за имота, в чията територия попада постройката. На второ място  установено следва да бъде обстоятелството, че същата съответства на строителните нормативи, действали към момента на построяването й или на тези, действащи към момента на разглеждане на настоящото производство.

Отделно от горното съдът  указва на административния орган, че доколкото в оспорената заповед се  сочи, че незаконните строежи, включая и дървената постройка частично попадат в чужд недвижим имот, в тежест на органа е да установи, че част от тази постройка попада съседен поземлен имот  с идентификатор  63015.506.364  по КК на с.Атия, Община Созопол.

Съдът докладва, че по делото е представена административната преписка, ведно с оспорения административен акт. Към настоящият момент други доказатества по делото не са ангажирани.

АДВ.Д.- Поддържам жалбата.Да се приема административната преписка.По отношение на доказателствената тежест водим един свидетел, който молим да се допусне до разпита, а в последствие  ще искаме експертиза  за установяване наличието на останалите предпоставки за търпимост на строежа.

 Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител  на жалбоподателите намира, че водения в днешното съдебно заседание  свидетел следва да бъде допуснат до разпит.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА аминистративната преписка, изпратената от административния орган.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето И. П..

Снема самоличността й,  както следва:

И.Д. П.- Родена на *** година  българка, български граждани, неосждана, ЕГН**********. Майка на жалбоподателите.

И. П. – Въпреки, че съм майка на жалбоподателите, Желая да свидетелствам.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.- Кога и коя година закупихте имота?

СВИДЕТЕЛЯТ П.- От 01.01.1986 година живеехме в едно блокче, миньорско, но решиха да го направят канцелараии и получихме писмо в срок от 3 дни да освободим апартамента. И ние вече нямаше къде да спим. Бараката си беше построена от преди м.януари 1986г. Спомням си, че пратихме децата ваканция и започнахме да оборудваме постройката с двора. Ние я закупихме  и точно тям живяхме, в дървената постройка и тя беше на самата граница със съседа.Друга постройка там нямаще, по-късно построихме тухлена на 5 м граница със съседите. Спомням си,  че тухлената е построихме за 15 дни,  бързахме, тъй като нямахме друго жилище  и децата нямаше къде да живеят,  за да ходят на училище. Тази дървена постройка я е имало преди 01.01.1986 година. Докато направим новата къща, ние бяхме там. Цялата е дървена, покрива също беше дървен после сложихме балатум на покрива. Но когато влязохме там беше дървена, с  дърворезба красиво и и удобно направена. Тя беше от една стая 4.00 м на 2.20 м. Сложихме  единични легла. Беше  построена на земята, нямаше веранда или тераса.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.-След като построихте тухлената постройка, какво се случи с дървената?

СВИДЕТЕЛЯТ П. – Гледаме кококши, слагаме дърва. Аз съм на 77 години и от както живея там си  гледаме животни. Така си помагаме.

АДВ.Д.-Нямам повече въпроси към свидетеля. Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, от вещото лице-строителен техник или инженер, който да установи обстоятелството дали към 01.01.1986 година  за  поземлен  имот  с кадастрален идентификатор 63015.506.364 е съществувал подробен градоустройствен план, както и относно това,  отговаря ли  строежа  на  правилата и нормативите по време на извършването му или съгласно действащите към настоящия момент по ЗУТ правила и нормативи.

Съдът намира поисканата експертиза за допустима и относима към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,  която да отгори на поставените от адв.Д. задачи, след внасяне на депозит в размер на 200.00/двеста/ лева  по сметка на Административен съд-Бургас в 7 дневен срок от днес.

Вещото лице  ще бъде определено след внасяне на депозита.

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО копие от настоящият протокол  на ответния орган, с оглед ангажиране на доказателства за същестуване на двата строежа „Навес от метални тръби и покрив от метални листи“ и „Тухлена постройка“ към момента на постановяване на заповед №8-Z-320/13.03.2017 година, както и с оглед възможността за ангажиране на други обстоятелства, относно спорните обстоятелства по делото.

АДВ.Д. - Към настоящия момент няма да сочим други доказателства.

Съдът като взе придвид обстоятелството,  че към настоящия момент делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.06.2017 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: