О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

 

гр.Бургас, № 733 / 30.04.2014г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито съдебно заседание на тридесети април през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№813 по описа на Административен съд-Бургас за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „ХСН АРДА Енерджи” ООД с ЕИК 202598609, със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от управителя Ш.Р.Ш. против предписание № 5 от протокол изх.№ 3003/20.11.2013г. за извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от седалището на жалбоподателя, като тя не зависи от съдебния адрес, който е посочил в жалбата. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда и изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК за изменяне на местна подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Търговския регистър се установи, че седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател е този посочен в жалбата, а именно: с.***.

Предмет на оспорване е задължително предписание дадено от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

Съгласно чл.7 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Устройствен правилник), Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда”. Дирекциите „Инспекция по труда” са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда” - чл.16, ал.1 от Устройствения правилник.

Предвид посочените разпоредби, Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас е териториална структура на Главна дирекция „Инспектиране на труда”, каквато структура е и Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив, в чиито район е седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд гр.Пловдив.

С оглед изложеното производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд гр.Пловдив.

По тези мотиви и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 813/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр.Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: