Р Е Ш Е Н И Е

 

      1008                                  21.05.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Хр. Х.  КАН дело № 812 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от  Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас против Решение № 301 от 12.03.2018г., постановено по НАХД № 253 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № 17-0769-005875/18.12.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на И.М.Д.,***, на основание чл.175, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.140 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 200.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – И.М.Д., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. А., който моли за потвърждаване на обжалваното решение.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна, тъй като първоинстанционният съд неправилно е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 30.08.2017г. около 19.50 часа в гр.Бургас, от бул.„Генерал Вл. Вазов“ посока бл.4 кв. Победа, И.М.Д. управлява л.а „БМВ 318И“, с прекратена регистрация от 28.08.2017 г. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № Д170501/30.08.2017г., въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Бургас процесно наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови решението си районният съд е приел, че са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от Н.С.М. административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неоснователни, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Неправилна,  като несъответна на фактите по делото, е преценката на РС относно приложението на чл.28 от ЗАНН спрямо административното нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. От анализа на релевантните доказателства и обстоятелства не се установяват предпоставките за квалифициране на деянието като маловажен случай на административно нарушение. Обратните доводи на въззивната инстанция са незаконосъобразни.  Според разпоредбата  на чл.93, т.9 от НК, приложима  предвид  препращането с чл.11 от ЗАНН, маловажен случай е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици  или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.  Горната дефиниция преценена в контекста на конкретните  фактически обстоятелства по случая не разкрива наличието на предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.  Релевираното деяние е на формално  извършване и вредите не са съставомерен признак на същото.  Горните констатации обосновават правни изводи,  обратни на приетите от РС, а именно за отсъствие на предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай, респ.  за неприложимост  на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Правилно е ангажирана отговорността на нарушителя и издаденото НП е законосъобразно. 

Наказателното постановление не страда от пороци, съобразен е с материалния закон и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 301 от 12.03.2018г., постановено по НАХД № 253 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0769-005875/18.12.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на И.М.Д.,***, на основание чл.175, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.140 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 200.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ  1.      

                           

 

 2.