ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 812 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „КАМИ ФИШ” ЕООД, представлявано от управителя Г.Я., редовно призован,  представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по иска - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по повод депозирана от дружеството „КАМИ ФИШ” ЕООД искова молба против Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ с общ размер на иска 10 892 лв., за която сума се твърди, че съставлява претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на отменено по съдебен ред Наказателно постановление № 02-035/25.06.2012 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” за Югоизточна България. Твърди се, че претърпените вреди съставляват резултат на загуби от отнето незаконосъобразно количество риба в размер на 8 092 лв., от които 1536,60 лв. е стойността на отнетите собствени на дружеството 192 кг риба и съответно сумата от 6 555,50 лв., представляваща сума изплатена обезщетение на рибари, чиято риба е била унищожена и която сума дружеството е заплатило на въпросните рибари. Претендира се и сумата в размер на 2 800 лв. платено адвокатско възнаграждение във връзка с производството по оспорване на отмененото наказателното постановление. В  исковата молба се претендира и лихва в размер на 855 лв. изчислена считано от 10.04.2013 г. до датата на завеждане на исковата молба – 14.12.2013 г., както и лихва от депозиране на исковата молба до окончателно изплащане на претендираната сума.

 

АДВ. Д.: Поддържам исковата молба така, както е подадена. Приемам доклада на съда във вида, в който беше направен.

Представям и моля да приемете фактура, по силата на която дружеството-ищец „КАМИ ФИШ” ЕООД е придобило от доставчика „Добрева 64” ЕООД количество от 197 кг риба с посочена единична цена 6.50 лв. Въпросното доказателство представям с цел удостоверяване правото на собственост и върху отнетото количество риба. Представям и други документи – декларации за произход от риболовния дневник и други документи, удостоверяващи правото на собственост на останалото количество риба в размер на 72 кг, придобито чрез улов от въпросните рибари, на които впоследствие дружеството-ищец е заплатило обезщетение.

Моля да допуснете до разпит един свидетел, с който ще установи какво се е случило с въпросното количество калкан, както и последващите плащания извършени от ищеца във връзка с унищоженото количество калкан.

Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада. Считам, че искът е процесуално допустим.

Моля да приемете представените писмени доказателства.

По отношение на разпита на свидетеля и с оглед изложеното от адв. Д. за обстоятелствата, които ще установява свидетелят, считам, че са събрани достатъчно доказателства в тази насока, поради което считам, че направеното искане е неоснователно.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на формулираното доказателствено искане за допускане до разпит на свидетел, съдът намира същото за процесуално допустимо дотолкова, доколкото с оглед заявеното от адв. Д. уточнение, че с показанията на този свидетел не се цели опровергаване съдържанието на официален документ, а по-скоро потвърждаване на фактите и обстоятелствата удостоверени с тези официални документи. В този смисъл, искането за разпит на свидетел по така очертаните факти, съдът намира за процесуално допустимо, а относно относимостта на дадените отговори към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от процесуалния представител на ищеца свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

С.К.Я. - ** години, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, управителя на дружеството-ищец ми е съпруг.

Свидетелката предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я. на въпроси на АДВ. Д.: Съпруга съм на управителя на дружеството „КАМИ ФИШ” ЕООД и аз като такава се занимавам с документите на фирмата. Като казах документи, имам предвид фактури или попълването на дребни документи и дребна документална дейност. Аз присъствах на самата проверка осъществена от служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в хода на която проверка им предадох документи – фактури и документи за произход на риба, при което инспекторът не призна фактурата. Търсеше документ за първа продажба, но ние обяснихме, че всъщност не купуваме рибата, а имаме споразумение с рибарите от тяхно име да я съхраним и ако намерим по-добра цена, да им я продадем.

Въпреки всичко ни я конфискуваха и повече не ни я върнаха. Заведохме дело против наказателното постановление. Тъй като рибарите си искаха парите за рибата, ние я платихме въпреки, че не сме я реализирали. Ние им я платихме, мисля на 38 лв. килограма. Фактурата, която в днешно съдебно заседание беше представена, рибата по тази фактура си е наша и си я закупихме от „Добрева 64” ЕООД. От тази фактура е видно, че ние сме купили рибата за 6.50 лв. за килограм. Разликата между цената, на която ние сме купили рибата – 6.50 лв. за килограм и цената, която впоследствие заплатихме като обезщетение на рибарите за същия вид риба – калкан в размер на 38.00 лв. за килограм се дължи на това, че рибарите ни определиха цена идентична с цената, на която същата риба се търгува в Турция. Рибарите са преценили, че толкова могат да вземат от нас, затова поискаха цена от 38 лв. на килограм.

Рибарите искаха да ни съдят в случай, че не им заплатим това обезщетение.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите, освободи свидетелката от залата.

 

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Моля да постановите решение, с което да осъдите ответника за нанесените имуществени вреди. Същите безспорно произтичат от незаконосъобразен акт, отменен по надлежния ред, попадащ в обхвата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Налице е вреда в така посочените размери. Налице е причинноследствена връзка.

Моля да постановите съдебно решение, с което да осъдите ответника за посочената в исковата молба сума.

Моля да ни присъдите разноските за двете разглеждания на делото. Моля да ми бъде даден срок, в който да представя писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е основателен поради наличие на предпоставките на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. На първо място считам, че е налице незаконосъобразен акт, а именно Наказателно постановление № 02-035/25.06.2012 г. В този смисъл са мотивите на Върховен административен съд изложени в решението на съда за връщане на делото за ново разглеждане, както и ТР № 2/19.05.2015 г. на ВКС по т.д. на ОС на Втора колегия на ВАС. Видно от доказателствата по делото, вредите са доказани по размер и са в причинноследствена връзка.

По отношение на адвокатското възнаграждение в размер на 2800 лв., също е доказана по основание и размер, като моля за решение в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок считано от днес, в който процесуалния представител на ищеца може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: