О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 705                 от 25.04.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на дванадесет и пети април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 812 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано по жалба на „ХСН Енерджи” ООД с ЕИК 202598534, със седалище и адрес на управление с. Мулдава, общ. Асеновград, ул. „Света Петка” № 53, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителя Х.Х.А.против предписание № 4, обективирано в Протокол за извършена проверка № 3007/20.11.2013 год. изготвен от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас. В жалбата е заявено, че така постановеното предписание е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушаване на процесуалните правила.

След анализ на приложените по делото писмени доказателства и с оглед местоседалището на дружеството жалбоподател, настоящия съдебен състав намира, че жалбата е подадена пред ненадлежен съд. Мотивите в подкрепа на този извод са следните:

Съгласно чл. 133, ал. 1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

В този смисъл и предвид нормата на чл. 133, ал. 1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от седалището на жалбоподателя, като тя не зависи от съдебния адрес който е посочил в жалбата. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от АПК за изменяне на местна подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Търговския регистър се установи, че седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател е същия, посочен в сезиращата съда жалба, а именно: с. ***.

С жалбата се оспорва задължително предписание обективирано в Протокол за извършена проверка № 3007/20.11.2013 год. изготвен от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас.

Съгласно чл. 7 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Устройствен правилник), Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда”.  

 

 

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Устройствения правилник, Дирекциите „Инспекция по труда” са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда”.

Предвид цитираните разпоредби, Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас се явява териториална структура на Главна дирекция „Инспектиране на труда”, каквато структура е и Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив. Седалището и адреса на управление на дружеството жалбоподател - с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив попада в териториалния обхват на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив. В този смисъл, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд гр. Пловдив, а не Административен съд гр.Бургас.

Предвид горното, образуваното пред Административен съд гр. Бургас производство следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на  компетентния да разгледа спора Административен съд гр. Пловдив.

Мотивиран от изложените мотиви и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 812/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр. Пловдив за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: