Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1008           07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 812 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.А.Ч. ***  против Решение №242/13.02.2013г., постановено по НАХД №4569/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №9845-О-0009154/05.07.2012г.,издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на касатора за нарушение на  чл.109, ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да отмени потвърденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията са представени нови писмени доказателства. В съдебно заседание се явява лично и поддържа жалбата на основания,, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на К.А.Ч. против наказателно постановление №9845-О-0009154/05.07.2012г.,издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на касатора за нарушение на  чл.109, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. Посочено е още, че са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН и в случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административно-наказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Съгласно разпоредбата на § 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 ЗТР или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Цитираната хипотеза касае настоящия случай.

 Видно от нормата на чл.107, т.3 от ЗДДС основание за задължителна дерегистрация е заличаването на едноличния търговец от търговския регистър. Разпоредбата на чл.106, ал.1 от ЗДДС дефинира, че прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго. Според чл.109, ал.1 от ЗДДС в случаите по чл. 107, т. 3 и 4 лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107. Следователно, задължено лице да подаде заявление за дерегистрация е едноличният търговец, а не физическото лице. Действително, на практика се наблюдава празнина в закона,  тъй като заличеното лице вече не съществува в правния мир, но следва да се има предвид, че съгласно ЗАНН физическото лице и едноличният търговец са различни субекти на административнонаказателната отговорност, доказателство за което е обстоятелството, че физическото лице се санкционира с глоба, а едноличния търговец – с имуществена санкция. След като законът вменява задължение на самия търговец да заяви дерегистрация по ЗДДС при настъпване на нормативноустановените обстоятелства, недопустимо е административно-наказателната отговорност за проявеното бездействие да бъде ангажирана в лицето на физическото лице – касатор.

Предвид така изложените мотиви, въпросът за преценка наличието на хипотезата на чл.28 ЗАНН не следва да бъде обсъждан.

 

При така изложените обстоятелства районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение №242/13.02.2013г., постановено по НАХД №4569/2012г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №9845-О-0009154/05.07.2012г.,издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.