ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.08.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ-ти административен състав

На единадесети август                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНИНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 811 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя юрисконсулт К.Т. – Г., в която е посочено, че в периода от 08.08.2016г. до 15.08.2016г. същата ще ползва полагем годишен отпуск и иска да бъде насрочена нова дата за съдебното заседание.

За ответника - Главен директор на Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие и зам.ръководител на Управителния орган на оперативна програма „Регионално развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява адвокат М.Р. от САК, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Р.: Моля да се даде ход на делото. Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Молбата на процесуалния представител на жалбоподателя юрисконсулт Т.-Г. съдът счита за неоснователна, тъй като посоченото в нея като препятствие за неявяване в днешното съдебно заседание ползване на полагаем годишен отпуск на един от юрисконсултите на жалбоподателя, не представлява препятствие, което страната не може да отстрани по смисъла на АПК. Страната е своевременно уведомена за съдебното заседание и е имала време и възможност да упълномощи друг представител, още повече, че в община Бургас не разполага само с един юрисконсулт. Поради което не е налице основание за отлагане на делото. Следва да се има предвид и че настоящето производство следва да се развие в срока по чл.27, ал.5 във вр. с чл.73, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Ето защо СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Образувано е по жалба на Община Бургас против писмо изх.№ 90-05-1130 (6) от 30.03.2016г. за приключване на сигнал за нередност № 1678 на Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие“ и зам.ръководител на управителния орган на Оперативна програма „Околна среда“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам, че същата за неоснователна и поддържам подадения отговор спрямо нея.

Представям допълнително административната преписка. Ще моля за срок да представя заповед №РД 02-16-52 от 22.01.2016г.

Нищожността се базира от липса на компетентност на органа, който е издал заповедта, което в настоящия случай е неоснователен, защото оспореното писмо е издадено от компетентен орган.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети представените с административната преписка писмени доказателствата, както и представените в днешно съдебно заседание доказателствата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изпратената административна преписка съгласно опис на л.12 от делото, както и представените от адвокат Р. в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както следва: уведомление за нередност № 1516/30.03.2016г.; докладна записка изх.№ 91-П-414/24.03.2016г.; форма за изчисление на финансова корекция № 1494/22.03.2016г.; писмо изх.№90-05-1130(6)/30.03.2016г.; писмо рег.инд.04-06-74(283)/27.11.2015г. на ръководител проект арх.В.И.; становище от 27.11.2015г.; становище – предварителен контрол изх.№ ПП-РР-77/25.06.2013г.; доклад изх.№ ПК-РР-77/10.07.2013г.; писмо изх.№ 90-05-1130(4)/12.11.2015г.; на и.д.главен директор на ГД „ПРР“ и зам.ръководител на УО на ОПРР; писмо изх.№ 04-16-1139/31.08.2015г. на МФ и доклад за извършена проверка от м.август 2015г.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на ответника да представи заповед № РД-02-16-52/22.01.2016г., цитирана в заповед РД-02-36-107/08.02.2016г. на Министъра на регионалното развитие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА тридневен срок на ответника за представяне на заповед № РД-02-16-52/22.01.2016г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.08.2016г. от 13.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: