ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 824/12.05.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 811 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по жалба община Бургас, ЕИК 000056814, с адрес: 8000 гр. Бургас, ул. “Александровска”№26, представлявана от кмета Д.Н., против писмо за приключване сигнал за нередност № 1678, изх. № 90-05-1130(6) от 30.03.2016г.  на главен директор на Главна дирекция “ПРР” и  зам.ръководител на Управителния орган на Оперативна програма Околна среда при Министерство на околната среда и водите.

Настоящият съдебен състав преценява, че жалбата не е местно подсъдна на Административен съд – гр.Бургас.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съгласно ал.2, т.2 от същата разпоредба делата по ал.1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура. Съгласно §1, т.1а от ДР на АПК, „териториална структура на администрацията“ е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

С Постановление № 58/14.03.2014 г. на Министерския съвет, обнародван в ДВ №27/25.03.2014г., е изменен и допълнен Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите. Съгласно това изменение е създадена Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Тя изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013г. и 2014 – 2020г., и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове.

Съгласно чл.40, ал.4 от Устройствения правилник на МОСВ, изм. – ДВ, бр.32 от 2015г., в сила от 05.05.2015г., към Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ функционират две териториални звена – Велико Търново и Стара Загора.

След като Управителният орган на Оперативна програма „Околна среда“ при Министерство на околната среда и водите няма териториална структура в гр.Бургас, съгласно разпоредбата на чл. 133, ал.2, т.2 от АПК, компетентен да разгледа и се произнесе по жалбата на Община – Бургас по правилата на местната подсъдност е Административен съд – София - град.

По изложените съображения производството по делото следва да се прекрати, а делото да се изпрати на Административен съд – София - град.

Водим от горното, Бургаският административен съд, ХVІІІ  състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 811/2016г. по описа на Административен съд – Бургас. 

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София - град. 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: