ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.08.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ-ти административен състав

На седемнадесети август                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНИНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 811 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя – Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена от днес.

За ответника - Главен директор на Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие и зам.ръководител на Управителния орган на оперативна програма „Регионално развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява адвокат М.П., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила от процесуалния представител на ответника молба вх.№ 8050/12.08.2016г., с приложена към нея заповед №РД 02-16-52 от 22.01.2016г. на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се приеме представеното доказателство.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ П.: Моля да приемете представените писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представената от ответника заповед №РД 02-16-52 от 22.01.2016г. на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата. Моля да обявите актът като нищожен, респективно до го отмените като незаконосъобразен по изложените в жалбата основания, като считам, че целта на финансова корекция е да възстанови положението, при което всички разходи извършени в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ да бъдат в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство.

Считам, че изложените от органа констатации не са нарушения по смисъла на ЗОП и не противоречат на принципите, както и не създават условия за дискриминация. Мисля, че административният орган е нарушил разпоредбите на чл.7, ал.1 и ал.2 и чл.10, ал.1 от Методологията, като не е отчел липсата на нарушения, което доказано да е довело до ограничаване на участниците при възлагането на обществената поръчка и избор на изпълнител, различен от този, на когото е трябвало да бъде възложена. Липсата на нередност сочи на липса на основание за налагане на финансовата корекция. Считам също така оспорения административен акт за немотивиран, тъй като не е съобразен с методологията за определяне на финансови корекции и не е определено финансово отражение на твърдяното нарушение.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ П.: Моля да оставите жабата без уважение. Считам, че издаденият административен акт е правилен и законосъобразен.

С акта са наложени финансови корекции, които са съобразени с процедурата по ЗОП и с българското законодателство, както и с европейското.

Моля да ни предоставите възможност за представяне на писмени бележки с подробни съображения.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок, като ДАВА на страните 7- дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: