РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

1874                     дата 19 април 2018год.              гр.Бургас

                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 19 април 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 810 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Производството е по реда на чл.304 - чл.306 от АПК.

            Образувано е по искане на Н.Д.Т. *** за налагане на глоба на президента на Бургаския свободен университет (БСУ) поради неизпълнение на Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас, с което е отменен изричен отказ на президента на БСУ, обективиран в резолюция поставена върху молба с рег. индекс № 92-00-204/23.09.2015г. подадена от Н.Т., с която е поискано намаление на семестриалната такса за учебната 2015/2016г., като  преписката е върната за ново произнасяне съгласно указанията, съдържащи се в мотивите на съдебния акт. По реда на инстанционния контрол решението оставено в сила с Решение № 380/10.01.2018г. по адм.дело № 10948/2016г. на ВАС.

            Съобразно нормата на чл.306, ал.3 от АПК на президента на БСУ е дадена възможност да даде писмени обяснения в 14-дневен срок и да посочи доказателства.

            В указания срок по делото са постъпили писмени обяснения вх. № 4255/13.04.2018г., видно от които президентът на учебното заведение оспорва твърденията на Н.Т., като възразява, че е изпълнил указанията на съда, като на 09.02.2018г. се е произнесъл, като в полза на лицето е превел като обезщетение сума в размер на 333,33лв., за което то е било надлежно уведомено. Отбелязал е също, че жалбоподателят вече е завършил обучението си в БСУ, поради което към настоящия момент не дължи семестриална такса, по отношение на която да търси облекчения занапред, както и се е позовал на обстоятелството, че облекченията за студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто могат да заплащат семестриалните такси разсрочено без оскъпяване по посочена от тях схема след подаване на нарочно заявление, придружено с решение на ТЕЛК, удостоверяващо намалената работоспособност. Като доказателство е представил нареден банков кредитен превод за сумата от 333,33лв. в полза на Н.Т..

            Съдът, след като обсъди приложените по делото доказателства и след като се запозна с постановените съдебни актове -  Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас и Решение № 380/10.01.2018г. по адм.дело № 10948/2016г. на ВАС, по отношение на които се твърди, че не се изпълняват от президента на Бургаския свободен университет, установи следното:

            С Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас съдът е отменил изричен отказ на президента на Бургаския свободен университет, обективиран в резолюция поставена върху  молба с рег. индекс № 92-00-204/23.09.2015г., с която обучаващият се в учебното заведение Н.Т. е поискал намаление на семестриалната такса за учебната 2015/2016г. и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне, съгласно указанията дадени в мотивите на решението. В мотивите съдът е посочил, че за учебната 2015/2016г. лицето дължи намалена семестриална такса, равняваща се на 2/3 за специалност „Право“.

            Постановеният съдебен акт е оставен в сила с Решение № 380/10.01.2018г. по адм.дело № 10948/2016г. на ВАС, но в мотивите на касационния съдебен акт съдът е отбелязал: Произнасянето по направеното от Т. искане, за намаляване на семестриалната такса, предвид намалената му трудоспособност, е в правомощието на административния орган. Поради това, като е посочил какъв точно следва да е видът и размерът на специалното облекчение за Т., а именно, намалена семестриална такса, равняваща се на 2/3 за учебната 2015/2016 г., съдът е иззел неговите правомощия и дадените в тази насока указания в решението не следва да се вземат предвид от органа при новото произнасяне.

            Преписката е получена  обратно за произнасяне на 26.01.2018г., видно от приложеното известие. С преводно нареждане за кредитен превод от дата 08.02.2018г. Бургаският свободен университет е наредил да се плати в полза на Н.Т. сумата от 333,33лв., като в основанието за плащане е посочено – обезщетение – решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на АС – Бургас.

            При тези фактически данни следва да се приеме, че административният орган е изпълнил постановения съдебен акт - Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас и не е налице твърдяното нарушение за неговото неизпълнение.

            При наличието на така изложените мотиви в решението на Върховния административен съд, при връщането на административната преписка за произнасяне, от президента на БСУ не следва да се съобразяват указанията на първоинстанционния съд относно това какъв точно следва да е видът и размерът на специалното облекчение за Н.Т.. Облекчението е признато като дължимо, но са счетени за неправилни указанията на първоинстанционния съд относно неговия вид и размер. В този смисъл административният орган не е длъжен да определи облекчение, което да представлява именно заплащане само на 2/3 от дължимата за 2015/2016г. семестриална такса за обучение, както твърди лицето и откъдето черпи доводи за неизпълнение на постановения съдебен акт. Съобразно мотивите на ВАС органът може да определи и друг вид облекчение, което да няма този конкретен паричен израз. Съобразно Правилника на учебното заведение  възможна форма на облекчение е правото на разсрочено плащане на дължимите семестриални такси, което, предвид обстоятелството, че Н.Т. вече е приключил обучението си в университета, обективно няма как да се приложи по отношение на него за претендирания период. Отделно от това, на основание постановеното съдебно решение, на  него му е възстановена сума в размер на 333,33лв., която макар и наименована „обезщетение“ по същността си е намаление на семестриалната такса, макар и извършено след приключване на обучението.

            На основание изложените мотиви не се констатира нарушение от страна на президента на Бургаският свободен университет, свързано с неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт -  Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас, поради което и не са налице основания за налагане на наказание по чл.304 от АПК.

При това становище за неоснователност на искането, настоящото разпореждане не подлежи на обжалване. В тази насока е и трайната практика на Върховния административен съд, видно от постановените от него съдебни актове - Определение № 3673/15.03.2011г. по адм.д. № 2198/2011г., Определение № 7180/08.06.2017г. по адм. д. № 6125/2017г. Определение № 4270/26.03.2012г. по адм.д. № 3963/2012г., Определение № 5864/29.04.2014г. по адм.д. № 4188/2014г. и др. То не подлежи на обжалване и от страна на подателя на искането, предвид обстоятелството, че не е страна в настоящото производство, което поради неговия административнонаказателен характер се развива само между председателя на съда или овластено от него лице и съответния административен орган.

На основание изложените мотиви съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на Н.Д.Т. *** за налагане на глоба на президента на Бургаския свободен университет поради неизпълнение на Решение № 1442/28.07.2016г. по адм.дело № 2075/2015г. на Административен съд Бургас, оставено в сила с Решение № 380/10.01.2018г. по адм.дело № 10948/2016г. на ВАС.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

На основание чл.306, ал.4 от АПК препис от разпореждането да се изпрати на президента на Бургаски свободен университет.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: