Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           1051                               16.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 810 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Севал – ЗМ”ООД, с ЕИК 123676210, подадена чрез пълномощника адв. К. К., против решение № 18 от 19.02.2014 г. по НАХ дело № 302/2014 г. по описа на Районен съд- Царево.

В жалбата са наведени доводи за съществени нарушения на процесуалните правила- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 НПК. Иска се да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа касационната жалба. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 18 от 19.02.2014 г. по н.а.х.дело № 302/2014 г. Районен съд- Царево е потвърдил наказателно постановление № 27093 от 05.09.2012 г., издадено от директора на Комисия за защита на потребителите, РД- Бургас, с което на основание чл. 86 от Закона за туризма /ЗТ/ /отм./ е наложена на „Севал ЗМ” ЕООД с ЕИК 123676210 „имуществена санкция” в размер на 500 лева за това, че в качеството на търговец, е предлагал в експлоатирания от него обект, находящ се в гр. Приморско, храни и напитки, обявени за продажба чрез менюта, изписани на български, английски и руски език, като в тези на английски и руски език не са обявени грамажи на предлаганите продукти, в нарушение на чл.47, ал.2 от ЗТ (отм.).

За да постанови този резултат, съдът е приел, че на 12.06.2012 г. в експлоатираното от касатора заведение за бърза закуска „Ден и нощ“ са били предлагани храни и напитки, обявени за продажба чрез меню на български, английски и руски език. Приел е, че в ползваното от посетителите меню на английски език, както и в това на руски език, не са били отразени грамажите на предлаганите продукти.

В жалбата са наведени доводи за допуснато в административнонаказателното производство съществено нарушение на процесуалните правила. В тази връзка е изложено, че описанието на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, е твърде лаконично и не е съобразено с изискванията на чл. 42, т.4 от ЗАНН. Наред с това се сочи, че фактическата обстановка не е изяснена и нарушението не е доказано по безспорен начин.

Настоящият състав на съда намира тези доводи за неоснователни.

Районният съд е постановил оспореното решение при напълно изяснена фактическа обстановка. В проведеното съдебно производството са били събрани всички относими и допустими доказателства, като оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5 от НПК. Изводите на съда са формирани въз основа на съвкупна преценка на всички доказателствени източници, като съдът е извел значението на писмените и гласните доказателства според точното им съдържание. С оглед на това, неоснователно е възражението на касатора за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила, изразено в процесуално бездействие на съда за разкриване на обективната истина

Неоснователни са също доводите за допуснато нарушение на чл. 42, т.4 от ЗАНН. Както в акта за установяване на административното нарушение, така и в наказателното постановление, пълно и ясно са описани обстоятелствата, относими към състава на административното нарушение, вменено на касатора, а фактическите констатации се потвърждават от събраните по делото писмени и гласни доказателства, в частност от показанията на свид. Валентин Белчев.

Разпоредбата на чл.47, ал.2 от ЗТ (отм., в сила към момента на деянието) предвижда задължение за лицата, извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската продукция и карт-меню за напитките, със съответните продажни цени и грамажи. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 86 от ЗТ (отм.). В конкретния случай от показанията на свид. Белчев се установява по несъмнен начин, че за предлаганите чрез меню на руски и на английски език продукти, не са били обявени грамажи, поради което съдът приема, че е осъществен съставът на нарушението по чл. 47, ал.2 от ЗТ (отм.). При тези данни следва да се приеме, че са налице съставомерните елементи на нарушението, за което касаторът „Севал ЗМ”ЕООД е санкциониран. Правилно е определена и санкцията- в минималния предвиден от закона размер, като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН е приложен по-благоприятния за нарушителя закон.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за неговата отмяна, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 19.02.2014 г. по НАХ дело № 302/2014 г. по описа на Районен съд- Царево.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.