Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   609           30.03.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Златина Бъчварова

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Биляна Чакърова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 80 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.В.В., ЕГН ********** ***, чрез адвокат С.Б., САК против решение № 1887 от 27.11.2017 г., постановено по НАХД № 4363/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1689297 на ОД на МВР - Бургас, с който на В. е наложена глоба в размер на 600 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на А.В.В., ЕГН ********** против електронен фиш серия К № 1652484  на ОД на МВР - Бургас. Отговорността на В. е ангажирана за това, че на 30.06.2017 г. в 14.06 часа в гр. Бургас, ПП І-6, км. 489+200, в посока от кв. Ветрен към пътен възел „Лукойл“, при въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 за движение в населено място до 90 км/ч, като водач на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4 Олроуд Куатро“ с рег. № СВ 15 94 АР е управлявал със скорост 132 км/ч, установена и заснета с автоматизирано техническо средство № TFR 1-М510/07. Посочено е, че участъкът е сигнализиран с преносим пътен знак Е-24. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Извършена е проверка в информационната система на КАТ, която установява, че заснетото МПС е собственост на „Порше Лизинг БГ“ ЕООД, с ползвател „Тест – Сервиз“ ЕООД. Електронният фиш първоначално е бил издаден на ползвателя, който в предоставения 14-дневен срок е подал декларация по  чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, в резултат на което електронният фиш е издаден против посоченото от него лице А.В.В..

 Бургаският районен съд е приел за доказани изложените във фиша фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция. Анализирал е всички възраженията на дееца и е формирал извод за законосъобразното му санкциониране.

За да потвърди оспорения електронен фиш, първата инстанция е приела за безспорно доказано, че жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на административното нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основното възражение на жалбоподателят пред настоящата инстанция е, че ползвателят не може да подава декларация по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, поради което са налице нарушения на процесуалните правила при издаването на електронния фиш.

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 5, изр. 2 и сл. от ЗДвП в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

От така цитираната разпоредба се установява, че единствено собственик може да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението. В настоящия случай декларация по чл. 185, ал. 5 от ЗДвП е подадена от управителя на „Тест сервиз“ ЕООД, който видно от извършената справка в информационната система на КАТ и от представеното пред настоящата инстанция свидетелство за регистрация част І е ползвател на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4 Олроуд Куатро“, с рег. № СВ 15 94 АР. Т.е. декларацията по чл. 185, ал. 5 от ЗДвП е предоставена от ползвателя на автомобила, а не от собственика на същия, каквато законова възможност не е предвидена.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени, с последващата от това отмяна и на наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1887/27.11.2017 г.,  постановено по НАХД № 4363/2017 г. на Районен съд – Бургас И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1689297 на ОД на МВР – Бургас, с който на В. е наложена глоба в размер на 600 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                2.