Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 457             14 март 2017  година          град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Стоянка Атанасова

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 80 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Свистел“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр. Смолян, ж.к. „Невяста“, ул. „Чан“, ***, представлявано от В.А.Д. против решение № 1835/7.12.2016г., постановено по административно - наказателно дело № 6292/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 1986 от 12.08.2016г., издадено от зам. директора на ТД НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн. ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./ във връзка с чл.118, ал.4 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Моли да се отмени решението, както и потвърденото с него наказателно постановление. Не ангажира доказателства.

Ответникът по касационната жалба - зам.директор на ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Бургас да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд - Бургас, с решение № 1835/7.12.2016г., постановено по административно - наказателно дело № 6292/2016г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 1986 от 12.08.2016г., издадено от зам. директора на ТД НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на дружеството касатор е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/ Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./ във връзка с чл.118, ал.4 ЗДДС.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Счел е, че нарушението на чл.33, ал.1 от Наредба № H-18 от. 13.12.2006г. на МФ, за което е санкционирано „Свистел“ООД е безспорно доказано от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Изложени са мотиви, че не са налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН, тъй като нарушението не представлява маловажен случай, поради което правило е ангажирана отговорността на дружеството на соченото в НП правно основание.

Санкцията е наложена на „Свистел“ООД за това, че на 21.07.2016 г. при проверка на стопанисвания от търговеца обект - кафе аператив „Ел - Густо“, находящ се в гр.Созопол, ул. „Одеса“ № 12А, било установено, че е налице разлика между фактическата наличност на парични средства в касата на обекта на същата дата / 180 лева / и разчетената наличност на средства от фискалното устройство /76.20 лева/ лева, която разлика е в размер на 103.80 лева и не е регистрирана като въведена сума във фискалното устройство, което притежава възможност да се извършват операциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. За така констатираното нарушение на „Свистел“ООД е съставен АУАН № F22160/26.07.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

        Основното възражение на касатора е, че нито в акта, нито в НП са изложени констатации по какъв начин неизпълнението на задължението по чл.33, ал.1 от Наредба № H-18 от 13.12.2006г. е довело до неотразяване на приходи по начин, различен от неотчитането на продажби, което да обуслови ангажиране на административната му отговорност на основание чл.185, ал.2 ЗДДС. Счита, че в случая е приложима разпоредбата на чл.185, ал.1 във връзка с чл.185, ал.2, изр. второ от ЗДДС, вместо чл.185, ал.2 ЗДДС, което е основание за отмяна на наказателното постановление. Излага доводи за приложение на чл.28 ЗАНН.

         Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че при проверката е установена необоснована разлика между касовата наличност в търговския обект, стопанисван от касатора и отчетената сума по ФУ, съгласно дневния финансов отчет, в размер на 103.80 лева. Липсват констатации и доказателства сочената сумата да е резултат от неотчетени продажби, поради което установеното деяние е  квалифицирано като нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства,  съгласно която извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата / на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

  Отговорността на касатора е ангажирана на основание разпоредбата на чл. 185 ал. 2 ЗДДС,  която предвижда  глоба или имуществена санкция в размер от  3000.00 лева  до 10 000.00 лева за едноличен търговец или юридическо лице, което извърши  или допусне извършването на нарушение на чл. 118 ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане, извън случаите по чл.185, ал.1 ЗДДС. Последната пък предвижда имуществена санкция или глоба за едноличен търговец или юридическо лице от 500.00 лева до 2000.00 лева за лице, което не издаде фискален бон за регистриране и отчитане на извършените от него доставки/продажби. Съгласно чл.185, ал.2, изр.второ ЗДДС, когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

От анализа на цитираните разпоредби се налага извода, че, за да се наложи на едно лице имуществена санкция в размерите по чл.185, ал.2 ЗДДС, следва нарушението по ал.2 да е довело до неотразяване на приходи, факт, който е елемент от състава на административното нарушение и  който подлежи на установяване и доказване от наказващия орган. Констатации в този смисъл, обаче, не се съдържат нито в АУАН, нито в НП. Следователно неправилно отговорността на касатора е била ангажирана на основание чл.185, ал.2 ЗДДС.

Изложеното налага извода, че наказателното постановление е издадено в нарушение на материалния закон, което обуславя неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.222 ал.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1835/7.12.2016г., постановено по административно - наказателно дело № 6292/2016г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1986 от 12.08.2016г., издадено от зам. директора на ТД НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Свистел“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр. Смолян, ж.к. „Невяста“, ул. „Чан“, ***, представлявано от  В.А.Д. е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн. ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./ във връзка с чл.118, ал.4 ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

                                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.