ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№253/11.02.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 80 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.145 и сл. От Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „ФЪРСТ БГ“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Бургас,  ул. Сердика 2б,,  ет.3, офис 1,  с управител М.А., срещу  мълчаливо  потвърждение на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № ИТ-00-13896/12.11.2015г., издадено  от Н.И. -  публичен изпълнител. 

С разпореждане № 319/14.01.2016г. съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да представи  документ за платена държавна такса  по сметка на Административен съд -  Бургас, като  при  неизпълнение жалбата  ще бъде оставена без разглеждане на основание чл.158,  ал.3 от АПК.

От представената разписка е видно, че надлежно упълномощения от предсатвител на дружеството жалбоподател, адв. Т., е  получил препис от разпореждането  на съда на 20.01.2016г.

В указания 7-дневен срок „ФЪРСТ БГ“ЕООД, ЕИК *** не е изпълнило дадените от съда указания и  не е представил  документ  за внесена държавна такса по сметка на Административен  съд -  Бургас. И до днешна дата указанието не е изпълнено и нередовността на жалбата не е отстранена.

Съгласно  чл. 151, т. 3 от АПК, към жалбата се прилага документ за платена държавна такса, ако такава се дължи, а в случая държавната такса в размер на 10 лева е дължима на основание т. 2б, б. "а" от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3, предл. второ от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФЪРСТ БГ“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Бургас,  ул. Сердика 2б,,  ет.3, офис 1,  с управител М.А., срещу  мълчаливо  потвърждение на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № ИТ-00-13896/12.11.2015г., издадено  от Н.И. -  публичен изпълнител. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

СЪДИЯ: