ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 80 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:39 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Р.Г., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Ф., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.Ф.,  редовно уведомена не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Ф., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.В.Р., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.Р., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.И.Ф., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.Д.,  редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.Д., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А.,  редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А.,  редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.П., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Т., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.Д., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилите от Община Бургас писмени документи във връзка с дадено от съда определение, находящи на л. 340 от материалите по делото.

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат С., с която уведомява, че в списъка на страните в производството доверителката му е погрешно записана като С.Д.Д. и моли да бъде поправен същия. За удостоверяване на това обстоятелство към молбата е приложен заверен препис от личната карта на С.Б.Д..

 

АДВОКАТ К.: Аз нямам никакви допълнителни искания към този момент. По отношение на искането за представяне на заявлението от 27.10.2000 г., тук е представител на Община Бургас. Това е по искането на Д. и РДНСК и общината трябва да заяви категорично в настоящото производство становището си. Нови доказателства в настоящия момент няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представили сме във връзка с Ваше определение искане от И.С.Ф., К.Д.Ф. и Г.  И.Ф. от 2010 г., като  заявление от 2000 година към настоящия момент не е открито в архива на Община Бургас. Моля да ми бъде дадена възможност, за да представя, ако се открие някъде в нашите архиви това заявление.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания. Нямам други доказателства, които да представя.

АДВОКАТ К.: Ако отложите производството с оглед представяне на втория документ, Ви моля да бъде извършена служебна справка от съда във връзка с уважената ни касационна жалба по административно дело № 2926/2013 г., по което Върховен административен съд се е произнесъл с решение № 3386/25.03.2015 г., с което е обезсилено решението по това дело и задължителните указания на Върховния административен съд по същото са, че допълването на акта за узаконяване строителството на процесната сграда с цитираната по това дело заповед е при хипотезата на чл. 62, ал. 2 АПК, т. е. се касае за явна фактическа грешка. Това решение е приложено към молбата на Д. за възобновяване. В тази връзка моля да направите справка за административно дело № 615/2015 г. на Административен съд Бургас, по което с оглед обезсиленото решение с определение на състав на съдия Драгнева, след даване на съответни указания за определяне правния интерес на С.Д. с оглед указанията на ВАС, същата не представя такива и производството с определение е прекратено. Против това определение действително има подадени частни жалби. Евентуалното ми искане след запознаване и извършване справка от Ваша страна е за спиране на производството отново в този срок, който ще дадете, тъй като считаме, че произнасянето на Върховен административен съд по това определение с оглед задължителността на мотивите по отмененото решение по административно дело № 2926/2013 г. и във връзка с изричните Ви указания във Вашето определение от 23.02.2015 г. е преюдициално във връзка с жалбата на С.Д. против акта за узаконяване от 2011 година на процесната сграда, по силата на който е издадена и заповедта за отмяната на този акт за узаконяване от РДНСК, Югоизточен район.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

Моля да предоставите срок на Община Бургас да представи изисканата молба за узаконяване от 2000 година.

По направеното искане в днешно съдебно заседание се възпротивявам, тъй като двукратно Върховен административен съд се произнася, че заповед за поправка на явна фактическа грешка не се явява преюдициално по настоящия спор. В тази връзка моля да оставите без уважение направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като считам, че производството по обжалване на заповедта за поправка на явна фактическа грешка не е преюдициално и в тази връзка намирам и двете искания за неотносими. Отново правя възражение за недопустимост на жалбата на главния архитект срещу настоящата заповед.

Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Моля да оставите без уважение молбата на адвокат К. и на юрисконсулт Р. поради следната причина – във връзка с искането, което съм направил в първото заседание на делото за представяне от Община Бургас на копие от искането от 2000 година, имали са достатъчно време и достатъчно възможности да издирят същия документ. Считам че след 9-месечно търсене като не е намерен този документ, то последващо търсене само отлага делото и шиканира процеса. Освен това считам, че юрисконсулт Р. като представител на Главния архитект на Община Бургас не може да участва в съдебното производство съгласно чл. 215 от ЗУТ както и в предно съдебно заседание юрисконсулт А. и адвокат С. поискаха, да не бъде участник в делото. С определение № 1450 за възобновяване по този казус не сте се произнесли. Считам че няма основание Община Бургас да иска още едно отлагане на делото.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, на първо място по двете искания на процесуалния представител на жалбоподателя искам да заявя, че същите са неоснователни, моля като такива да бъдат отхвърлени, тъй като един път вече Върховен административен съд се е произнесъл досежно също такова искане и е отменил определението, постановено в предното съдебно заседание. Считам че има налице шиканиране на процеса и неоснователно забавяне в тази посока. Моля двете искания да бъдат отхвърлени като такива.

Относно молбата на процесуалния представител на Главния архитект на Община Бургас относно даване на подходящ срок за повторно или по-обстойно търсене на въпросното искане от 2000 година, се присъединявам към така заявеното от Л.Д..*** е имала достатъчно време за снабдяването на съда с препис от това искане. Евентуално моля  тук присъстващият жалбоподател И.Ф. да заяви дали той няма някакъв препис евентуално от това заявление.

АДВОКАТ К.: Говорил съм, няма такова.

АДВОКАТ С.: Поддържам молбата за поправяне на списъка на страните по производството, като доверителката ми бъде записана с имената С.Б.Д..

АДВОКАТ К.: Уточнявам исканията си – първо искаме да бъде направена служебна справка и евентуално ще поискаме спиране на производството по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка със заявеното, считам че е необходимо да бъде извършена проверка възможно най-обстойната, за да има Община Бургас становище по направеното искане, така че отново моля да ми бъде дадена възможност.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Ф.: Уважаема госпожо Председател, тази история продължава вече 26 години и в нея има някой интерес тя да не свърши. В какво се заключава? Преди 26 години администрацията открадва цялото ни южно изложение с 56 кв.м., в този смисъл продължава и сега. Има някой личности, които искат това дело никога да не свърши. С.Д. е лишена от право на имот. Представил съм по делото нотариален акт. Нейният брат вмъква неговата сестра и взимат всичката земя, като пренебрегват фамилия Ф., Р. и ЖСК „Балкан”. Трябва да им се потърси отговорност, тъй като земята я вземат незаконно, с една дума кражба, и тази С., след като няма собственост, има ли право да търси някакви права?

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да уважи молбата на адвокат С. относно коригиране на бащиното име на заинтересована страна С.Д..

Намира че следва да уважи доказателственото искане за предоставяне на още една възможност на Община Бургас да се представи по делото изисканото с нарочно определение на съда заявление с вх. №70-00-269/27.10.2000 г., което има отношение към предмета на спора, както и да уважи доказателственото искане на адвокат К. да се изиска справка относно предмета, страните и постановения съдебен акт по административно дело № 615/2015 г. на Административен съд Бургас. След получаване на тази справка и с оглед становищата на страните съдът ще прецени до колко са налице обстоятелства за преюдициалност с производството по това дело.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА по отношение на заинтересованата по делото страна С.Д. ПРОМЯНА, изразяваща се в промяна на бащиното име на лицето – вместо С.Д.Д. да се счита С.Б.Д., която промяна да се отрази и в списъка за призоваване на страните в производство.

ПРЕДОСТАВЯ още една възможност на Община Бургас за представяне по делото най-късно до следващо съдебно заседание на изисканото с нарочно определение на съда заявление с вх. №70-00-269/27.10.2000 г.

ИЗИСКВА изготвянето на служебна справка относно предмета, страните и постановения съдебен акт по административно дело № 615/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2015 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: