ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и трети февруари                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 80 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Р.Г., редовно призован, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Ф., редовно призован, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.Ф.,  редовно призована, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Ф., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.В.Р., редовно призована, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.Р., редовно призована, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.И.Ф., редовно призована, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Бургас, редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.Д.,  редовно призована, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.Д., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А.,  редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А.,  редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.П., редовно призована, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Т., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. Бончева Д., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ С.: Считам, че не съществуват пречки да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбите на И.Р.Г., И.С.Ф.,  К.Д.Ф.,  Г.И.Ф., Л.В.Р., К.В.Р., И.И.Ф. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/27.11.2014 г., издадена от началник на РДНСК, Югоизточен район, с която е отменен Акт за узаконяване № П-10/04.02.2011 г. на главния архитект на община Бургас, ведно с одобрените инвестиционни проекти – заснемане на строеж: „Жилищна сграда – сутерен  с четири складови помещения и търговска зала с тоалетна, партер – магазин и офис, първи етаж – офис, втори етаж – две жилища, трети етаж – едно жилище, четвърти етаж – две жилища и подпокривно пространство – складове”, находящ се в УПИ V-2266, кв. 28 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, издаден на името на И. С. Ф., К.Д.Ф., Г.И.Ф., И.И.Ф., К.В.Р., И.Р.Г., Л.В.Р., Л.Д.Д.Е.Г.Д., М.Д.Т. и Г.Д.П., с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ К.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Поддържам искането и по доказателствата за прилагане на административно дело №494/2012 г. на Административен съд – гр. Бургас във връзка с основното ни и първо изложено възражение в жалбата за постановен недопустим административен акт – обжалваната заповед, във връзка с недопустима жалба на С.Д. в нарушение на чл. 147, ал. 1 АПК. Липсва правен интерес на С.Д., тъй като по отношение на тази заповед за узаконяване има производство по административно дело № 494/2012 г. от нейния съпруг и от М.Т. за отмяна на акта за узаконяване,  по което дело с влязло в законна сила решение е прието, че на основание чл. 147, ал. 1 АПК за съпруга на С.Д. – Л.Д., и за М.Т. липсва правен интерес и жалбата е оставена без уважение. В случая се касае до етажна собственост и актът за узаконяване е положителен и ползва както С.Д., така и нейния съпруг Л.Д., които имат обект, самостоятелна собственост в процесната жилищна сграда. Подробно съм изложил съображения по недопустимостта, по която следва да се произнесете на първо място.

Поддържам и второто искане във втората част от доказателствените искания в жалбата, за спиране на производството по настоящото дело с оглед висящността на един спор по административно дело № 2926/2013 г. за допълване на акта за узаконяване. Това ми са за сега възраженията и исканията.

В административно дело № 494/2012 г.  следва да се намира актът за собственост на С.Д. и на съпруга и Л.Д., които са собственици на самостоятелен обект в процесната жилищна сграда на ул. ***, във връзка и с отхвърлителното решение за липса на правен интерес на Л.Д. – съпруг на С.Д., по повод на чиято жалба е поставен оспореният от нас административен акт.

 

СЪДЪТ констатира, че на л. 185-190 от материалите по делото е приложено решението, постановено по административно дело № 494/2012 г. по описа на същия съд, както и договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, вписван в службата по вписванията на 16.12.1994 г., находящ се на л.145-147 от материалите по делото, поради което и отправя въпрос към адвокат К. поддържа ли си искането за изискване на цялото дело за прилагане по настоящото?

 

АДВОКАТ К.: С оглед на тези документи оттеглям искането за прилагане по настоящото дело на административно дело № 494/2012 година.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.: Поддържам изказването на адвокат К. и моята жалба. Нашата цел е да се отмени заповедта на РДНСК и да се възстанови акта за узаконяване.

Представям писмено становище по спора.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.: Поддържам жалбата. Искам актът да остане. Присъединявам се към искането на адвокат К..

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам всички жалби като неоснователни, с изключение на жалбата на главния архитект на община Бургас, тъй като считам, че жалбата на главния архитект е недопустима. Член 215 ЗУТ е очертал кръга, в който може главният архитект да обжалва актове. Сред тези актове не попадат заповедите по чл. 216, ал. 6 ЗУТ, която е предмет на настоящото съдебно производство, с оглед на което моля да оставите жалбата на главния архитект на община Бургас без разглеждане като недопустима. Относно останалите жалби, с идентично съдържание, оспорвам като неоснователни и недоказани, като неоснователно е да се прави аналог с предходно дело, а именно дело № 494/2012 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, тъй като Л.Д. е вписан в акта за узаконяване. Поради тази причина актът е благоприятен за него и на основание чл. 147 АПК жалбата е оставена без разглеждане. В настоящия случай С.Д. не е вписана като титуляр - възложител по акта за узаконяване, което е абсолютно задължителна предпоставка за законосъобразността на акта за узаконяване, тъй като същият следва да бъде издаден на името на всички етажни собственици, с оглед на което считам жалбите за неоснователни.

Моля да приемете административната преписка. Към настоящия момент няма да соча други доказателства извън представените.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, присъединявам се относно така изказаното по отношение на жалбата на главния архитект на община Бургас от представителя на РДНСК, а именно, че същата е недопустима. Освен това, в така наведените твърдения в същата жалба на главния архитект на община Бургас има смесване на категории правоотношения – граждански и административни. По съществото на делото ще дам по-подробно твърдения и доводи в тази насока.

Относно жалбите, които считам за идентични на всички жалбоподатели, считам същите за неоснователни и недоказани.

Досежно административно дело № 494/2012 г., считам, че решението по това дело по своето съдържание е вид определение относно допустимостта. Считам, че съдът не се е произнесъл със сила на присъдено нещо, т. е. спорът не е решен окончателно. Съответно и в тази насока ще дам по-подробни доводи по съществото на делото, евентуално с писмените си бележки, ако разрешите такива.

Имам доказателствено искане. Самото производство по акта за узаконяване, видно и от самата жалба на главния архитект на община Бургас, е започнало със заявление вх. № 70-00-269/27.10.2000 година. Никъде в кориците на преписката не фигурира това заявление. В тази връзка, моля да задължите община Бургас, като трето неучастващо лице по настоящия съдебен процес, да представи в оригинал това заявление, тъй като съгласно § 183, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ датата на започване на процедура по узаконяване е именно датата на заявлението за същото.

Моля да ни бъде дадена възможност за представяне на допълнителни писмени доказателства във връзка с изявленията на жалбоподателите, респ. на Главния архитект на община Бургас.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата на главния архитект на община Бургас като неоснователна, както и на другите жалбоподатели, по следната причина: с тълкувателно решение №3/2013 г.  Върховен административен съд категорично се е произнесъл кога, кой и какъв правен интерес има при поискване нищожност на даден административен акт. Там категорично е указано, че всеки, независимо от времето, при нищожен административен акт може да претендиране за обявяване на нищожността му. Освен това, както каза юрисконсулт А., в самия акт за узаконяване С.Д. не е вписана, което я прави заинтересовано лице. Във връзка с изказването на адвокат С., моля да бъдат приети като доказателствен материал 4 броя искания и 4 отговора от община Бургас по повод искане за узаконяване от И.Ф. № 70-00-269/27.10.2000 година. Тъй като в четирите писма, които съм пуснал до община Бургас ми е отговорено, че такова искане няма, считам че актът, издаден от главния архитект на община Бургас страда от съществен порок, както във връзка със заповед №754/19.04.1994 г. на кмета на община Бургас за частично изменение на застроителния план, така също и за това, че липсва самото искане. Такива искания по преписката съществуват от 2009 г. и 2010 г., което считам, че прави настоящия акт за узаконяване като документ с невярно съдържание и като такъв считам, че целият акт е порочен и предвид заповед №754/1994г., обявена за нищожна от съда.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени копия от искане за издирване на строителни книжа с вх. № 94-01-37813/24.10.2014 г. на община Бургас, подадено от Л.Д. за издирване от общинския архив на следните документи: преписка по искане за узаконяване № 70-00-269/27.10.2000 г. за процесния обект на ул. *** № 27; писмо от Директор на дирекция ЦАУ при община Бургас от 11.11.2014 г. във връзка с искането на до Л.Д. за издирване на строителни книжа за обект, находящ се в УПИ V, кв. 28 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с което уведомява, че не се намира преписка по искане за узаконяване по цитирания номер; искане на Л.Д. ***, отдел КСВЕ от 13.11.2014 г., подадено във връзка с искане вх. №70-00-269/27.10.2000 г. от И.С.Ф., относно узаконяване на процесната сграда за предоставяне на незаверен препис от това искане и евентуално ако няма такова искане предвид дългия период от време да бъде представен незаверен препис от журнала, в който е заведено това искане като номер и основание за вписване в регистъра; отговор на това искане от директор на дирекция „Приморие” до Л.Д., с който уведомява, че в архива на дирекцията не се намира входящ регистър от 2000 г., в който е заведено такова искане; друго искане от Л.Д. *** отново за представяне на незаверен препис на искането на И.Ф. от 27.10.2000 г., а в случай, че не може да бъде издаден, да бъде издадено удостоверение, че в регистрите  на общината няма заведено такова искане; отговор на това искане на началник сектор „Зора Център” при община Бургас, с което го уведомява, че в общината не се намира входящ регистър от 2000 г., в който е заведено горепосоченото искане; ново искане от Л.Д. ***.2014 г. във връзка с предходните три искания подадени от него, с искане да му бъде предоставен незаверен препис от първоначалното искане от 27.10.2000 г.; отговор на това искане, че община Бургас не издава удостоверения за ненамирането или намирането на искания от архивите.

Няма да представям други доказателства.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, противопоставям се на приемането на представените от Л.Д. писмени доказателства, тъй като същите с подробното цитирани адресати  и отговори, са несъотносими във връзка с оспорената от нас заповед за узаконяване, касателно и мотивите на същата заповед. В настоящия административен процес явно Д. се стреми да доказва факти и обстоятелства, които са извън предмета на спора, затова считам, че са недопустими.

Противопоставям се и на искането за представяне на оригинален документ от община Бургас – заявление № 70-00-269/27.10.2000 г., с оглед именно посочването, че такъв липсва. Отново колегата се стреми да се излезе извън предмета на спора по обжалване на заповедта. Мотивите, които са неразривно свързани и част от същата и нашата жалбата, не касаят нищожност на заповед. Между страните се водят десетки дела, в които се стреми да се установява нищожност на поредица от административни актове. Настоящият казус е различен и затова моля да не уважавате това доказателствено искане.

Моля, също така, да приключите събирането на доказателствата, тъй като по съществото на спора не се правят такива искания.

Що се касае до направеното възражение от колежката процесуален представител на РДНСК, то С.Д. има едно висящо административно дело по допълване на акта за узаконяване. Аз съм направил евентуално искане за спиране на настоящото производство до произнасяне на Върховен административен съд по това дело, но Вие ще прецените дали да бъде спряно в настоящия момент производството по това дело. Там тя е оспорила, че в акта за узаконяване липсва името, ЕГН и акт, въз основа на който е делбата. Тя е етажен собственик в процесната сграда, която се узаконява с този акт.

ЖАЛБОПАДАТЕЛЯТ И.Ф.: Искам да чуете и моето становище. Господата Д. са направили едно дело без да ни осведомят, че такова дело съществува и били ни уведомили чрез Държавен вестник, но него никой не го чете и така, че не сме присъствали и те правят един фалшив нотариален акт за цялата земя, като вземат от Ф. и Р. цялата земя от 23 кв.м. Тук да се обърне внимание дали да се търсят права, докато не докажем, че това са фалшиви документи. От тези фалшиви документи аз представям нотариален акт, че ние притежаваме имот, който е ½ от техния имот, от който се вижда, че също имаме право върху тази земя, която са ни отнели.

Между  тях и нас има една малка подробност – когато започнахме строителство, установихме, че бургаската администрация е откраднала от нас 56 кв.м. и цялото западно изложение. Открадват го и от семейство Д., затова там трябва да се разгледа случаят на Л.Д. какво наказание ще му се потърси, че е присвоил с този нотариален акт. Там Вие ще прецените.

Относно РДНСК неправилно отнема акта за узаконяване, нарушава нашите права. Ние сме тормозени 24 години от бургаската администрация, от Д., от съседите, тъй като това откраднато място ни създаде проблеми от 24 години насам и няма кой да ги реши. За С.Д. има имот на 6 етаж. Имаме документ, който тя няма право да отнема акта за узаконяване, тъй като има имот, който може един ден да дойде да си го вземе.

Още нещо – първият акт за узаконяване също ни отнемат по незаконен начин, както и този сега отнема по незаконен начин затова нещата трябва отблизо да се погледнат и да се решат и да влезем в ролята на собственици, защото сме тормозени вече 24 години.

Представям следните документи – Декларация от 1994 от Л.Д.; договор за групов строеж от 02.04.1990 г., сключен между С.Д., Л.Д., К.Д., И.Ф., И.Ф., нотариален акт № 25, том ІІ, рег.№ 6961, дело № 205 от 02.12.2010 г. За мен този нотариален акт от 2010 г., с който на Л.Д. и на М.Т. е признато правото на собственост върху недвижимия имот – за цялата земя, като лишава семейство Ф. и семейство Р. от тяхната собственост. Затова смятам, че е фалшив. За този нотариален акт документите се подготвят при адвокат П. и смятаме да заведем дело, с което да докажем, че този документ е фалшив. Представям и нотариален акт № 103, том V, рег. №799, дело № 86/2001 г.; протокол от съдебно заседание по гражданско дело; записка № 40/1949 г. за вписване на протокол за съдебна подялба на недвижим имот и пояснения във връзка с подадени жалби до РДНСК.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства, но считам същите за неотносими към настоящия спор.

Относно направеното доказателствено искане за представяне на искането за издаване на акт за узаконяване от 2000 г., не само не възразявам, но се присъединявам, тъй като актът за узаконяване е издаден именно на основание § 183 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, действащ към 2000 г. и наличието на искане преди 2003 г. е абсолютна предпоставка за издаването на акт за узаконяване. Моля да бъде представено искане вх. № 70-00-269/27.10.2000г., както и цитираното в акта за узаконяване искане вх. №94-И-625/29.12.2010 г., тъй като преписката в РДНСК Бургас е окомплектована от издаването на акта за узаконяване и съобщаването му на заинтересованите страни, видно от приложеното писмо от Община Бургас, с което преписката е изпратена на началника на РДНСК, Югоизточен район.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените с жалбите писмени документи, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис на л.4-5 от материалите по делото. Намира, че следва да приеме днес представените от страните и описани по-горе в протокола писмени документи, като уведомява страните, че доказателствената им сила ще бъде ценена наред с всички събрани по делото документи и установените факти и обстоятелства, и обсъдена с крайния съдебен акт.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбите писмени документи, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис на л.4-5 от материалите по делото, както и днес представените от страните и описани по-горе в протокола писмени документи.

 

СЪДЪТ, преди да се произнесе по исканията на страните за събиране на допълнителни доказателства по делото за изясняване спора по същество, намира, че следва да се произнесе по искането на част от жалбоподателите, поддържано от адвокат К., за спиране на производството по настоящото дело до приключване на производството по административно дело № 2926/2013 г. по описа на същия съд. По това искане съдът съобрази следното:

След извършена справка в информационната система на Административен съд-гр.Бургас и публично оповестените на интерент-сайта съдебни актове, настоящият съдебен състав установи, че пред Административен съд-гр.Бургас е образувано адм. дело № 2926/2013г. по описа на същия съд по подадена от С.Д. жалба против заповед № 3244/20.11.2013г. на главния архитект на община Бургас, с която е допълнен акт за узаконяване № П-10/04.02.2011г. на строеж - жилищна сграда в УПИ V-2266, кв.28 по плана на ЦГЧ-Бургас, издаден от същия орган, като допълването се състои в добавяне пропуснатото име и ЕГН на С.Д. в акта за узаконяване и основанието – договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот от 16.12.1994г. Административно дело № 2926/2013г. по описа на настоящия съд е приключило с решение № 1416/25.07.2014г., с което е отменена заповед № 3244/20.11.2013г. на главния архитект на община Бургас за допълване на акта за узаконяване. Към момента това решение е обжалвано с касационни жалби пред ВАС на РБ и делото е изпратено с писмо изх. рег. №266/02.02.2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 С оспорената в настоящото съдебно производство заповед № ДК-10-ЮИР-60/27.11.2014г. на началника на РДНСК Югоизточен район е отменен акт за узаконяване № П-10/04.02.2011г. на главния архитект на община Бургас, ведно с одобрените инвестиционни проекти, по жалба на С.Д..

Съгласно разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, приложима съобразно препращащата разпоредба на чл.144 от АПК, съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Според настоящия съдебен състав, в случая са налице предпоставките по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по настоящото дело, тъй като спора по адм. дело № 2926/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас е с преюдициално значение за законосъобразността на заповед № ДК-10-ЮИР-60/27.11.2014г. на началника на РДНСК ЮИР. Спорът по жалбата на С.Д. срещу заповедта на главния архитект за допълване на акта за узаконяване по реда на чл.62 от АПК, чрез допълване в акта и на нейното име и ЕГН като съсобственик на имота и етажен собственик в жилищната сграда, която се узаконява с акта, е преюдициален спрямо настоящия, образуван по жалби против заповедта, с която е отменен този акт за узаконяване. От изхода на правния спор по адм. дело № 2926/2013г. ще стане ясно дали заповед № 3244/20.11.2013г. на главния архитект съставлява акт за допълване на акта за узаконяване по чл.62, ал.1 от АПК, което по същество изменя правоотношението, разпоредено с поправения акт, или се касае за поправка на очевидна фактическа грешка по чл.62, ал.2 от АПК в акта за узаконяване, представляваща несъответствие между действителната воля на административния орган и тази, обективирана в акта. Поради това, резултатът по висящото адм. дело № 2926/2013г. ще има значение за решаването на спора по настоящото дело с оглед преценката за наличието на правен интерес по отношение на С.Д. да обжалва пред РДНСК акт за узаконяване № П-10/04.02.2011г. на главния архитект на община Бургас в качеството на съсобственик на имота и етажен собственик в жилищната сграда, допълнен в акта за узаконяване, съответно, законосъобразността на оспорената в настоящото производство заповед, с която е отменен този акт за узаконяване по жалба на С.Д..

Изложеното мотивира съда, на основание на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, да спре производството по адм. дело № 80/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до приключване на производството по адм. дело № 2926/2013г. на Административен съд-гр.Бургас с влязъл в сила съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА производството по адм. дело № 80/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас до приключване на производството по адм. дело № 2926/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок, считано от днес за присъстващите страни, и в седмодневен срок, считано от съобщаването му на неприсъстващите в днешно съдебно заседание страни.

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: