О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер        563             01.04.2014г.                    град Бургас

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на първи април две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Таня Евтимова

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 80 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.54 от ЗКИР.

            Образувано е по жалба на „Мидия” АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Възраждане” № 6, представлявано от изпълинетлния директор Д. Я. чрез пълномощника му адвокат Иванова от БАК против заповед № КД-14-02-1946/04.12.2013г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Поморие, касателно обекти, собственост на „Гудвин“ ООД, а именно: заличаване на сграда с идентификатор 57491.16.612.1 с площ от 2976 кв., предназначена за апартаментен хотел и нанасяне на четири нови обекта: сграда с идентификатор 57491.16.612.2 с площ от 1 820 кв.м., предназначена за апартаментен хотел; сграда с идентификатор 57491.16.612.3 с площ от 328 кв.м., предназначена за апартаментен хотел; сграда с идентификатор 57491.16.612.4 с площ от 491 кв.м., предназначена за апартаментен хотел и сграда с идентификатор 57491.16.612.5 с площ от 338 кв.м., предназначена за апартаментен хотел. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Иванова от БАК, която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски.

            Ответната страна – началникът на СГКК – гр.Бургас не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването.

Заинтересованата страна – „Гудвин“ ООД се представлява от адвокат Даков от БАК, който навежда доводи за процесуална недопустимост на оспорването. В условията на алтернативност пледира за отхвърляне на жалбата. Представя доказателства. Претендира разноски.

Заинтересованите страни „Българска банка за развитие“ АД, „Андерсен капитал“ ЕООД и ЧСИ Д. Н. не изразяват становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира оспорването за процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че „Гудвин” ООД притежава право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие с площ от 8 827 кв.м., находящ се в гр.Поморие, местността „Кротиря“, ведно с изпълнената в имота осеметажна сграда с идентификатор 57491.16.612.1 със застроена площ от 2976 кв.м., предназначена за апартаментен хотел. Сградата включва 184 апартамента, отделни обособени части за обществено обслужване, две и три подземни и полуподземни нива /поради денивелацията на терена/, партер, три етажа и мансарден /терасовиден/ етаж с кота корниз -10м. + 4,5м. за мансардния /терасовидния/ етаж с общ централен вход за сградата от изток/североизток, обслужващ секции А, А1, В и С. Сградата е изпълнена в степен на завършеност груб строеж и е разделена от конструктивни фуги на 7 блока/секции, всеки от които с отделен вход, самостоятелни стълбищни клетки и асансьор. Общата разгъната застроена площ на сградата е 25 512,16 кв.м., разпределена по секции, както следва: секция А с площ от 3 865 кв.м., секция А1 с площ от 3 362,47 кв.м, секция В с площ от 2 877,75 кв.м., секция С с площ от 5 980,15 кв.м., секция D с площ от 3 319,21 кв.м., секция E с площ от 3 811,50 кв.м. и секция F с площ от 2 295,59 кв. Върху поземления имот е учредена договорна ипотека, а правото на строеж за изграждане на ваканционния комплекс е възбранено. Образувано е изпълнително дело, по което на 18.11.2013г. са извършени наддавателни предложения. С нарочен прокотол /без дата/ за купувач на сградата и на земята е обявено „Примари трейдинг“ ЕООД. Против изпълнителното действие, обективирано в протокола е направено възражение. На 26.11.2013г. е съставен протокол за разпределение на суми от публична продажба по чл.495 от ГПК. На 07.11.2013г. „Гудвин“ ООД прави искане за изменение на КККР на гр.Поморие, по силата на което сградата с идентификатор 57491.16.612.1 да се раздели на четири самостоятелни обекта, а именно: сграда с проектна площ от 1 820 кв., обхващаща блокове А, А1, В и С; сграда с проектна площ от 328 кв.м. – блок D, сграда с проектна площ от 491 кв.м. – блок Е и сграда с проектна площ от 338 кв.м. – блок F. В изрична молба са описани фактическите и правни основания за исканото изменение. Към заявлението и молбата са приложени проект за промяна на кадастралната карта, обяснителна записка, скица-проект за разД.е на сграда с идентификатор 57491.16.213.1, скици-проекти на обособените сгради с идентификатори 57491.16.612.2, 57491.16.612.3, 57491.16.612.4 и 57491.16.612.5., разрешение за строеж № 157/08.11.2007г., заповед № 07/20.02.2013г. за допълване на разрешение на строеж, становище от архитекта, извършил проектирането, становища от проектантите по част „Конструкции“, „ВиК“ и „Електро“ и нотариални актове за правото на собственост върху поземления имот. За заявената промяна са уведомени ЧСИ Д. Н., „Мидия“ АД, Българска банка за развитие и „Андерсен капитал“ ЕООД, на които е изпратено съобщение по чл.26 от АПК и е предоставен 7-дневен срок за възражения. В този срок е изразено несъгласие от „Мидия“ АД, което твърди, че обектът е обявен за публична продан и промени могат да се искат само от купувача след обявяването му. В резултат на сезирането е произнесена заповед № КД-14-02-1946/04.12.2013г., с която началникът на СГКК – гр.Бургас одобрява изменение в КККР на гр.Поморие, одобрена със заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва: заличаване на обект: сграда с идентификатор 57491.16.612.1 с площ от 2 976  кв.м. с предназначение апартаментен хотел, собственост на „Гудвин“ ООД въз основа на документ: други № 157/08.11.2007г., издаден от Община Поморие и други № 7/20.02.2013г., издаден от Община Поморие и нанасяне на нови обекти: сграда с идентификатор 57491.16.612.2 с площ от 1 820 кв.м. с предназначение апартаментен хотел, собственост на „Гудвин“ ООД въз основа на документ: други № 157/08.11.2007г., издаден от Община Поморие и други № 7/20.02.2013г., издаден от Община Поморие; сграда с идентификатор 57491.16.612.3 с площ от 328 кв.м. с предназначение апартаментен хотел, собственост на „Гудвин“ ООД въз основа на документ: други № 157/08.11.2007г., издаден от Община Поморие и други № 7/20.02.2013г., издаден от Община Поморие; сграда с идентификатор 57491.16.612.4 с площ от 491 кв.м. с предназначение апартаментен хотел, собственост на „Гудвин“ ООД въз основа на документ: други № 157/08.11.2007г., издаден от Община Поморие и други № 7/20.02.2013г., издаден от Община Поморие и сграда с идентификатор 57491.16.612.5 с площ от 338 кв.м. с предназначение апартаментен хотел, собственост на „Гудвин“ ООД въз основа на документ: други № 157/08.11.2007г., издаден от Община Поморие и други № 7/20.02.2013г., издаден от Община Поморие. Заповедта е обявена на заинтересованите лица и обжалвана от „Мидия“ АД в законоустановения срок. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, акционерното дружество твърди, че заповедта не е мотивирана, че не са налице основанията за издаването й, регламентирани в чл.53 от ЗКИР и че е произнесена в противоречие с чл.59 от АПК. Посочва, че заличената сграда е възбранена и ипотекирана и към датата на процесното изменение е предмет на публична продан по изпълнително дело № 20128040401037 на ЧСИ Д. Н. с рег.№ 804 в КЧСИ с район на действие – Окръжен съд – Бургас. Развива доводи, че с процедираното изменение се цели заобикаляне на закона и увреждане на кредиторите, а възражението му не е обсъдено в заповедта.

Съгласно разпоредбата на чл.54 от ЗКИР измененията в кадастралната карта се одобряват със заповед на изпълнителния директор на АГКК или от овластен от него началник на СГКК. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК. Лицата, на които чл.54 от ЗКИР признава субективното право да обжалват актовете на кадастралния орган са определени в §1, ал.13 от ДР на ЗКИР. Това са собствениците и носителите на вещни права върху недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. В конкретния случай по делото не се твърди и не се установява жалбоподателят да притежава абсолютно или ограничено вещно право върху сградата с идентификатор 57491.16.612.1, която е предмет на заличаване, поради което за него не е налице правен интерес да проведе оспорване на акта по кадастралното й изменение. Обстоятелството, че „Мидия“ АД е кредитор на собственика „Гудвин“ ООД не обосновава правния му интерес, тъй като развитието и разрешаването на облигационните правоотношения стоят извън предметния обхват на производството по чл.54 от ЗКИР.

Позоваването на оспорващия на чл.120, ал.2 от Конституцията на Република България е неоснователно. Според правилото на цитираната норма гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон. Анализът на конституционната разпоредба, извършен в съответствие с мотивите на Решение № 21/26.10.1995г. на Конституционния съд по КД № 18/1995г. обосновава извод, че правото на оспорване не е абсолютно, а обусловено от засягането – пряко и непосредствено на правата и интересите на субектите – физически и юридически лица. Периметърът на това засягане в сферата на кадастралните отношения е очертан с разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗКИР чрез посочване на правата и субективното им притежание. След като жалбоподателят не може да се отнесе към тази категория лица, за него не е налице правен интерес от оспорване, поради което жалбата му не е допустима за разглеждане по същество. В този смисъл са мотивите на Решение № 21/26.10.1995г. на Конституционния съд по КД № 18/1995г., според които не е допустимо обжалването на административен акт от лице, чиито права или законни интереси не са нарушени или застрашени.

Извършените от кадастралния орган процесуални действия по чл.26 от АПК и по чл.61 от АПК също не придават на жалбоподателя качеството на заинтересовано лице, тъй като са осъществени в несъответствие с изискването на §1, ал.13 от ДР на ЗКИР. След като в преписката не се съдържат данни за съществуването на вещни права на „Мидия“ АД, ЧСИ Д. Н., Българска банка за развитие и „Андерсен капитал“ ЕООД върху сградата, предмет на заличаване, уведомяването им по чл.26 от АПК е било незаконосъобразно и не може да породи право на оспорване за тези лица.

 

Предвид гореизложеното, жалбата на „Мидия“ АД против заповед № КД-14-02-1946/04.12.2013г., издадено от началника на СГКК – гр.Бургас е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мидия” АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Възраждане” № 6, представлявано от изпълнителния директор Д. Я. против заповед № КД-14-02-1946/04.12.2013г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 80/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………….....