О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1236  /25.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в съдебно заседание на двадесети март две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Галина Дразова, разгледа адм.д. № 80/2012 година.

 

Производството е по реда на чл.32 ал.3 от Закона за администрацията (ЗА) във връзка с глава Х раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Районен кооперативен съюз „Орало”, със седалище и адрес на управление град ***, представляван от председателя Т.Д.Д. против заповед № РД-11-298/22.12.2011 година на областен управител на Бургаска област.

С оспорената заповед, областният управител е разпоредил: 1. да се извърши корекция в заповед № РД-11-527/27.06.1997 година на Областен управител, като текстът в ред 6 и ред 7 от диспозитива „ ... дворно място от 9500 кв.м., представляващо п. III, кв. 4 по плана на гр. Карнобат – Промишлена зона" да бъде заличен и вместо него да бъде вписан текст: „8385 кв.м., попадащи върху УПИ III с площ от 3663 кв.м., УПИ VI с площ от 2607 кв.м., УПИ VII с площ от 1600 кв.м. и 515/6900 кв.м. в ид. част от УПИ II – всички в кв. 4 по плана на Промишлена зона „Север" на гр. Карнобат"; 2. да се отрази в АДС № 442-А/ОЗ.07.59 година, че съгласно влязла в сила заповед № РД-501/04.08.10 година на кмета на община Карнобат за изменение на ПУП - ПРЗ - от УПИ III и УПИ VI се обособяват: УПИ III с площ 3663 кв.м., УПИ VI с площ 2607 кв.м. и УПИ VII с площ 1600 кв.м. и се деактуват в полза на РКС „Орало” 8385/9500 кв.м. в ид.ч. от дворно място, актувано с АДС № 442-А/ОЗ.07.59 година, попадащи понастоящем върху УПИ II с площ от 3663 кв.м., УПИ VI с площ от 2607 кв.м., УПИ VII с площ от 1600 кв.м. и 515/6900 кв.м. в ид. част от УПИ II – всички в кв. 4 по плана на Промишлена зона Север" на гр. Карнобат.

В жалбата се поддържа, че заповедта на областния управител е незаконосъобразна. Твърди се, че жалбоподателят е сезирал административния орган с искане за поправка на явна фактическа грешка, допусната в заповед № РД-11-527/27.06.1997 година на областен управител, но вместо произнасяне по направеното искане, областният управител, при липса на нови доказателства, е издал прoцесната заповед, с която е ощетил жалбоподателя с 1115 кв.м. ид.ч. от процесния „имот 12” по плана на гр.Карнобат – промишлена зона.

Иска се отмяна на заповедта.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и доводите на страните, съдът приема за установено следното:

Със заповед № РД-11-527 от 27.06.1997 година (лист 10) на областен управител на област Бургас, на основание чл.78 от Закон за държавната собственост (ЗДС), във връзка с молба с вх.№ 62-00-26 от 10.04.1997 година на РКС „Орало”, гр.Карнобат, относно деактуване на имот, находящ се в град Карнобат, актуван съгласно акт за частна държавна собственост № 442-А/03.07.59 година и предвид Протокол №18/13.06.1956 година на ИК на ГНС – Карнобат, е разпоредено да се отпише от актовите книги за недвижимите имоти, държавна собственост, и да се предаде на правоимащите, недвижимия имот, находящ се в гр.Карнобат, представляващ дворно място от 9 500 кв.м., представляващо парцел III, кв.4 по плана на гр.Карнобат – промишлена зона.

С молба с вх.№ 62-00-12/20.06.2011 година (лист 43) жалбоподателят е сезирал областния управител на област Бургас с искане за извършване на поправка на явна фактическа грешка в горепосочената заповед, като вместо „парцел III, кв.4” бъде  вписан „имот 12”.

Към искането са приложени: копие от Акт за държавна собственост № 442-А (лист 442-А); Заповед № РД-11-527/27.06.1997 година на областен управител (лист 10); разпечатка от интернет страницата на Търговски регистър относно актуалното състояние на жалбоподателя (лист 20); скица № 1941/02.12.1997 година на община Карнобат (лист 11); скица № 529/08.06.2011 година на община Карнобат (лист 41); договор за промяна на регулационна граница (лист 42).

Въз основа на искането и с оглед представените доказателства, областният управител е издал оспорената в настоящото съдебно производство заповед.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема следното:

Спорът в настоящото съдебно производство е относно собствеността върху 1115/9500 кв.м. ид.ч., с които жалбоподателят твърди, че е ощетен, след като в отговор на искането му, за поправка на явна фактическа грешка, областният управител вместо исканата промяна, да впише в заповед № РД-11-527 от 27.06.1997 година „имот 12” вместо „парцел III, кв.4”, по плана на гр.Карнобат, промишлена зона, е издал процесната заповед, в която - съгласно мотивите на същата - е отразено фактическото положение по събраните в административната преписка доказателства.

Заповедите, с които се актуват, респ. деактуват имоти – държавна собственост, както и изменението или отмяната на тези актове представляват вътрешнослужебни актове. С тях не се засягат права, свободи и законни интереси на трети лица. Тези заповеди пораждат права и задължения единствено за длъжностните лица, подчинени на органа, издал акта. Вписването и отписването на даден имот в актовите книги за държавна собственост е техническо действие, свързано с отчета, регистрацията и ръководството на държавни имоти. Ето защо, заповедите, с които се извършват, имат уведомителен характер, но не и конститутивно действие. Като такива те не могат да променят, застрашат или нарушат правото на собственост на жалбоподателя. В случай, че съществува спор за собствеността върху 1115/9500 кв.м ид.ч, той може да се реши единствено по общия исков ред, с всички допустими доказателствени средства.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на заповед № РД-11-298/22.12.2011 година на областен управител на област Бургас, поради което на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Районен кооперативен съюз „Орало”, със седалище и адрес на управление гр.***, против заповед № РД-11-298/22.12.2011 година на областен управител на област Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 80/2012 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: