ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 09.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети март                                                          две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 80 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКОЛЕС 2005” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е молба от адвокат Ю.М. – пълномощник на „ЕКОЛЕС 2005” ЕООД, с искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза по така формулирани въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  По искането за експертиза нямам възражения.

Няма да соча доказателства в днешно съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запознат съм своевременно с молбата. Не се противопоставям на така формулираното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, както и на следните въпроси:

1. Редовно ли са водени счетоводствата на доставчиците; издадени ли са фактури, предмет на проверката; включени ли са в отчетните регистри по ЗДДС; отразен ли е данъкът като задължение към бюджета; има ли плащане чрез ДДС-сметка; разполагал ли е доставчикът със стоките, предмет на доставката; отразена ли е в счетоводството му извършената продажба; разполагал ли е доставчикът с материална, техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставката?

2. Редовно ли е водено счетоводството на жалбоподателя; осчетоводено ли е по какъв начин получаването на доставката?

3. С оглед на отговорите на предходните въпроси да извърши рекапитулация на данъчните задължения.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като му указва, че в същия срок следва да представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Ж.Ж., която да се уведоми за определението на съда след представяне на доказателства за внесен депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.05.2010 година от 10:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми жалбоподателя за определението на съда.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: