ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 9.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      -ти  административен  състав        

На девети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер  80   по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 9.30  часа се явиха:

Жалбоподателят - „ВС Партнерс” ООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата - Община Бургас, редовно призован, се явява процесуален представител юк Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно по делото. 

 

ЮК Н. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против писмо из. № 22/2.12.2008г. на директора на Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” (УКОРС) при Община Бургас, с което на жалбоподателя е съобщено, че работното време на бистро „Каза вино” е от 08.00 до 22.00 часа.

 

ЮК Н.  – Оспорвам жалбата. Няма заповед, с  която кмета изрично да упълномощава директора на УКОРС да издава административни актове по реда на чл.12, от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, въпреки това считам, че компетентността на органа, който е издал процесното писмо произтича от самата Наредба. Относно постъпилите жалби от живущите на ул.Шейново №32 има образувано административнонаказателно производство и е издаден акт за установяване на административно нарушение. Тъй като не сме го приложили към делото, моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание да представя заверено копие от него и от наказателно постановление, в случай, че производството е завършило и е издадено такова.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган  заверени копия  от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо  изх. № Ж-99-Е-258/07/20.01.2009г.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в самата жалба.

ДАВА възможност на страните най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания, във връзка със становищата по жалбата.

ДАВА възможност  на ответника по жалбата до следващото съдебно заседание да представи по делото писмените доказателства, които посочи.

 

Поради необходимост от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.04.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  9.40 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: