Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Бургас, № 1246 / 22.06.2018г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в открито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                               СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.Вълчева, като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. № 809 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. АПК във вр. чл.186, ал.4 от ЗДДС.

Жалбоподателят „Уни инвест 2012“ ЕООД, гр.Бургас, ул. „Гладстон“ №110, ет.3 с ЕИК 201855036, представлявано от управителя Е.Р.Д. е оспорил заповед № ФК-64-0268907 от 09.03.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект”, стопанисван от жалбоподателя, представляващ склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Бургас, ул. „Одрин“ – Биомаркет, за срок от 14 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка. Указано е наличните стоки в обекта и прилежащите към него складове да се отстранят.

Жалбоподателят счита, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и немотивирана. Изтъква, че в заповедта липсва конкретно описание на нарушението, фактическият състав на което обосновава налагането на принудителната административна мярка. Иска заповедта да бъде отменена. 

В съдебно заседание жалбоподателят, не изпраща представител и не изразява становище. 

Ответникът по оспорването – директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и пледира за нейното отхвърляне. Претендира юрисконсултско възнаграждение. 

Факти:

На 05.03.2018г. е извършена проверка от служители на ТД на НАП гр.Бургас на търговски обект, стопанисван от „Уни инвест 2012“ ЕООД, резултатите от която са отразени в протокол за извършена проверка № 0268907/05.03.2018г. (л.15). Констатирано е, че при извършена контролна покупка (преди легитимация) на 16 кг зелени ябълки на стойност 27,20 лв., след предаване на стоката и получаване на плащането, не е издадена фискална касова бележка от функциониращото в обекта фискално устройство, с изградена дистанционна връзка с НАП и в изправност към момента на проверката.

За посоченото нарушение, квалифицирано по чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите е съставен акт за установяване на административно нарушение № F376936/15.03.2018г. (л.18), който на същата дата е бил надлежно връчен на управителя на дружеството нарушител. 

Въз основа на съставения АУАН и протокол за извършена проверка, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект”, стопанисван от жалбоподателя, представляващ склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Бургас, ул. „Одрин“ – Биомаркет, за срок от 14 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок – заповедта е съобщена на 15.03.2018г. (л.13, стр.2), а жалбата е депозирана на 27.03.2018г. Жалбоподателят, като адресат на оспорения административен акт е надлежно легитимиран да го оспорва, поради което жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма, от компетентен за това административен орган, предвид разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и правомощията предоставени на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас с точка 1 от заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016г. (л.25) на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите и заповед № 177/06.03.2018г. (л.24) на директора на ТД на НАП гр.Бургас

При издаване на атакувания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Заповедта е мотивирана, съдържа както фактически основание – описание на извършеното нарушение, изразяващо се в неиздаване на фискален касов бон за извършена продажба на стоки, така и правни основания - чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС. Съгласно чл.186, ал.3 от ЗДДС принудителната административна мярка се налага с мотивирана заповед от органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Според приложимата разпоредба на чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС, запечатване на обект за срок до 30 дни независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

Предвид посочените правни норми и установените по делото факти, които се подкрепят от представените с административната преписка доказателства, съдът намира, че в случая са налице материалноправните предпоставки за налагане на процесната ПАМ.

За налагане на този вид принудителна административна мярка е достатъчно установеното по надлежен ред и от надлежен орган неиздаване на касов бон при извършена продажба, каквото в случая е налице – констатирано е, че при извършена контролна покупка на 16 кг зелени ябълки на стойност 27,20 лв., след предаване на стоката и получаване на плащането, не е издадена фискална касова бележка от функциониращото в обекта фискално устройство, с изградена дистанционна връзка с НАП и в изправност към момента на проверката. Доказателствата за неиздаването на касов бон се съдържат в протокола, отразяващ извършената проверка, който е официален свидетелстващ документ, притежаващ обвързваща съда материална доказателствена сила, Протоколът не е оспорен в съдебното производство по реда на чл.193 от ГПК.

При тези обстоятелства и при наличие предпоставките на чл.186, ал.1, органът е длъжен да издаде заповед за прилагане на ПАМ, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, т.е. отделно от ангажирането на административно-наказателната отговорност по реда на ЗАНН на този търговец за същото нарушение. Заповедта е мотивирана именно с наличие предпоставките за прилагане на ПАМ – нарушение на реда за отчитане продажбите в търговския обект.

Съгласно чл.187, ал.4 ЗДДС принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му.

Законодателят е регламентирал алтернативна възможност за постигане на целите на ПАМ от категорията на процесните – чрез плащане на глобата или имуществената санкция. По делото не е твърди дружеството да е плащало имуществена санкция. Същевременно при служебна справка в деловодната система на съда бе установено, че с определение № 626/19.3.2018г. по адм.д.№713/2018г. друг състав на АСБ е отхвърлил жалбата на „Уни инвест 2012” ЕООД, БУЛСТАТ 201855036, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № ФК-64-0268907/09.03.2018г. на зам. директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас. Така още към този момент е била изпълнена принудителната административна мярка „запечатване на обект“ – склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Бургас, ул.„Одрин“ - Биомаркет, стопанисван от „Уни инвест 2012” ЕООД за срок от четиринадесет дни.

В разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДДС е предвидена възможност, принудителната административна мярка запечатване на обект да се прилага за срок до 30 дни. В конкретния случай, административният орган е определил срок от 14 дни, като са изложени мотиви по отношение на продължителността на срока на наложената ПАМ. Административният орган е посочил целите, които иска да бъдат постигнати с налагането, а именно преустановяване на лошите практики в обекта, необходимото време за създаване на нормална организация за отчитане на дейността на търговеца, както и с необходимата превенция да се осигури защита на обществения интерес, като се предотврати възможността за извършване на ново нарушение. Така посочените мотиви в достатъчна степен обосновават правилното определяне на продължителността на наложената мярка и се споделят от настоящия съдебен състав.

С оглед изложеното жалбата против заповед № ФК-64-0268907 от 09.03.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас е неоснователна и на основание чл.172, ал.2, предл. пето от АПК, следва да бъде отхвърлена.

Изходът от оспорването обуславя възлагането на разноските по делото върху жалбоподателя. Такива са своевременно претендирани в хода на устните състезания от ответника. Жалбоподателят дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., определен по реда на чл.78, ал.8 ГПК (изм. - ДВ, бр.8 от 2017г.) във вр. с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ. Според последната разпоредба от наредбата по административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 200 лв. Съгласно чл.78, ал.8 ГПК (изм. - ДВ, бр.8 от 2017г.) конкретния размер по всеки спор се определя от съда. В случая представителството осъществено от юрисконсулт е на главна страна и включва участие в едно съдебно заседание, спорът не е фактически и правно сложен. По тази причина съдът счита, че са налице основания да бъде присъдено минимално предвиденото възнаграждение в чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас, 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Уни инвест 2012“ ЕООД, гр.Бургас, ул. „Гладстон“ №110, ет.3 с ЕИК 201855036, представлявано от управителя Е.Р.Д. против заповед № ФК-64-0268907 от 09.03.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект”, стопанисван от жалбоподателя, представляващ склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Бургас, ул. „Одрин“ – Биомаркет, за срок от 14 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

ОСЪЖДА „Уни инвест 2012“ ЕООД, гр.Бургас, ул. „Гладстон“ №110, ет.3 с ЕИК 201855036, представлявано от управителя Е.Р.Д. да заплати на ТД на НАП Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд - в 14 -дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: