ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 809 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Уни инвест 2012“ ЕООД, редовно уведомен по телефона чрез управителя си, не изпраща представител.

За ответника зам.директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с 144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № ФК-64-0268907/09.03.2018г. на зам.директор на дирекция „Контрол“ в Териториална дирекция на НАП Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект, представляващ склад за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Бургас, ул.“Одрин“ - Биомаркет, стопанисван от жалбоподателя, и е постановена забрана за достъпа до обекта за срок от 14 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Във връзка с извършеното административно нарушение е издадено и наказателно постановление с № 330434-F-376936/30.03.2018г., което би следвало да е връчено.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите като законосъобразна оспорената заповед за налагане на принудителна административна мярка. При издаването на оспорения акт не са допуснати нарушения на процесуалните правила - заповедта е мотивирана, съдържа както фактически основания за издаване - описание на извършеното административно нарушение, а именно неиздаването на фискален бон за покупка, така ѝ съдържа и правните основания за издаването на оспорения акт, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС.

За издаването на въпросната заповед е достатъчно установяването на извършеното административно нарушение и тъй като това е безспорно установено, считаме, че правилно и законосъобразно е издадена заповедта за налагане на принудителна административна мярка, като с оглед събраните по делото доказателства, моля да постановите решение в този смисъл.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, като оставям на съда да прецени, каква сума да ни присъди.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: