ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 834                 12 април 2018   година                  град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ-ми състав в закрито заседание на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното  административно  дело  номер 808  по описа за  2018 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на  М.С.Д. *** против незаконосъобразни действия/бездействия на Община Несебър. Иска да се задължат Районен съд Несебър и работодателя Община Несебър, собственик на „Д-р Д.П.“ЕООД, бивша курортна поликлиника, да издадат заповед за място, подходящо за здравното й състояние и образователен медицински ценз, в изпълнение на чл.317 КТ.

В депозирана по делото молба - уточнение жалбоподателят сочи, че иска съдът да разпореди на Районен съд Несебър и Община Несебър да поправят щетите причинени й от бездействие във връзка с нейното трудоустрояване.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените в жалбата и уточняващата молба доводи, представените доказателства и съобрази закона, намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

От представените с жалбата доказателства се установява, че на 22.01.1988 г., на  М.Д. е издадено експертно решение №25, от което е видно, че същата е определена като трудоспособно лице, с посочена диагноза хроничен бронхит/л.4-5 от делото/.

С разпореждане №1 от 01.10.1990 г. Д. е настанена в курортна поликлиника, к.к „Слънчев бряг“ на длъжност „медицински администратор“/л.8 от делото/.

Изложението в жалбата и уточненията, направени в допълнително представената молба сочат на извода, че жалбоподателят се оплаква от бездействие на административни органи, касаещи трудоустрояването му.

В случая не е налице  основание за образуване на производство по чл. 256 - 257 АПК. Предвиденото в раздел втори, глава ХV от дял трети на АПК производство за защита срещу неоснователни бездействия на административни органи се отнася само до фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона, като в чл. 256 АПК е очертан предметът на оспорването, а в чл. 257 АПК е регламентиран реда за оспорване. Защитата по този ред обхваща неизвършването на фактически действия, но не и неизпълнение на задълженията за волеизявление, т. е. за издаване на индивидуален административен акт, нито неизпълнение на задължение, произтичащо от административен акт по смисъла на чл. 21 АПК /изрично волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации/, в какъвто смисъл са и исканията на жалбоподателя. Освен това трудоустрояването на работниците и служителите, регламентирано в чл.317 КТ изисква издаването на нарочен административен акт от страна на работодателя за преместване на работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи/по арг. от чл.317, ал.3 КТ/.

Отделно защитата предвидена в чл.256 и 257 АПК касае действия, респ. бездействия на административни органи, а в случая жалбоподателят възразява срещу бездействие на „Д-р Д.П.“ ЕООД, което безспорно е търговско дружество.

Касае е се за правоотношения, възникнали преди повече от двадесет и пет години. А сроковете за издаване на административни актове от посочените от Д. органи и за тяхното обжалване отдавна са изтекли.

При това положение, предвидената в чл.256 и 257 АПК защита е неприложима, затова жалбата на М.Д. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По тези съображения и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд Бургас, VІІІ-ми състав

 

О П Р Е Д ЕЛ И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на   М.С.Д. *** против незаконосъобразни действия/бездействия на  Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №808/2018 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                  СЪДИЯ: