ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.06.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На девети юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

  2. РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КАХ номер 808 по описа за 2016  година.

На именното повикване в 10:11  часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомен, се представлява от прокурор Маринова.

 

ОТВЕТНИКЪТ –  Общински съвет Бургас,  редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с приложено по делото пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

       

          ОТВЕТНИК: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

    

ПРОКУРОРЪТ: Протестът  е процесуално  допустим. Поддържам го изцяло, както и направените доказателствени искания формулирани. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам протеста. Моля да приемете представената административната преписка. Представили сме документите по делото, които прокуратурата е посочила в протеста. Представената от мен Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени  площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас от 2009 година не регламентира реда и условията за разрешения за прокопаване на тротоарни  и улични настилки и зелени площи. Към настоящия момент Общински съвет- Бургас не е приел Наредба, която да регламентира условията за реда разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени площи, а Наредбата е за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас. Нямам доказателствени искания.

Изменението на Наредбата е публикувано на интернет страницата на общината, като съм представила доказателства за това по делото.

Публикуван е и окончателния проект в тридневния срок на сайта на Общински съвет.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля да отмените като незаконосъобразна Наредбата приета от общински съвет Бургас за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, с последна актуализация 01.03. 2016година в частта Приложение №2, раздел ІІІ, т.8, поради аргументите подробно изложени в настоящия протест депозиран пред Административен съд Бургас. Моля да ни се присъдят направените разноски по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми административни съдии, моля да оставите в сила оспорената разпоредба приета от Общински съвет Бургас, като подробни аргументи ще в писмени бележки в указан от съда срок.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, като предоставя 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за представяне на писмени бележки.

 

Обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: