ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

689                     дата 18 април 2012 год.                 град Бургас

 

Административен съд – Бургас,

в закрито заседание на 18 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: ………………………

Прокурор: ……………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 808 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

 взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на ЕТ „Дисти – К.К.” гр.Айтос с ЕИК 102111915 представлявано от управителя К.С.К. против протоколно определение от съдебно заседание на 29.02. 2012год. постановено по НАХ дело № 400/2012год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление №37874-О-0003993А/21.11.2011год. на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита съдебния акт за неправилен. Твърди, че подадената до Районен съд – Бургас, чрез административния орган, жалба с вх.№ ИТ-00-789/18.01.2012год. е изпратена по пощата. Посочва, че преписката, изпратена от Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас е представена непълна пред съда, в нарушение на разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗАНН и същата не съдържа пощенския плик със съответното пощенско клеймо, от което да се установи спазването на срока. Представя пощенски документ – Разписка № 04827/16.01.2012год., удостоверяващ момента на изпращането на жалбата до ТД на НАП – Бургас. Иска се отмяна на определението.

Бургаският административен съд намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, е основателна. 

Районният съд е приел, че жалбата против оспореното наказателно постановление е депозираната след изтичане на 7-дневния преклузивен срок за неговото оспорване, поради което същото е влязло в сила и на това основание е прекратил производството по делото.

Определението е неправилно.

Наказателно постановление № 37874-О-0003993А/21.11.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас е надлежно връчено на жалбоподателя на 09.01.2012г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на същото в случая изтича на 16.01.2012г. - понеделник,  работен ден. Постановлението е обжалвано от ЕТ „Дисти-К.К.”, гр. Айтос, чрез административния орган, пред Районен съд – Бургас с жалба вх.№ ИТ-00-789/18.01.2012год. До съда е изпратена единствено жалбата, но не и пощенския плик, с който е постъпила тя. В съдебно заседание проведено на 29.02.2012год. представителят на административния орган посочил, че жалбата е входирана на 18.01.2012год., като е уточнил, че не може да представи плик с пощенско клеймо.

От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратена по пощата с обратна разписка на 16.01.2012год., тоест в предвидения срок. В подкрепа на твърденията си представя копие на Разписка № 04827 на Български пощи – ТП – Бургас, видно от която, като дата и час на подаване са посочени -  16.01.2012год., 17,48 часа.

При тези данни, възраженията на частния жалбоподател са основателни. От представените с частната жалба писмени доказателства се обосновава извод, че сезиращата първоинстанционния съд жалба е изпратена по пощата на 16.01.2012г., тоест в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. С оглед заявената липса на пощенски плик в съдебно заседание пред първата инстанция, безпредметно е искането за повторно задължаване на административния орган да представи същия. След като за административния орган е налице невъзможност да представи пощенския плик, с който е постъпила жалбата пред него, от който безспорно би могла да се установи точната дата на подаване на същата, то това обстоятелство не би могло да се тълкува във вреда на жалбоподателя.

По изложените съображения обжалваното прекратително определение на Районен съд - Бургас следва да бъде отменено като неправилно, а делото да се върне на същия съд за продължаване на производството.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение, четено в съдебно заседание на 29.02.2012год. по НАХ дело № 400/2012год. описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

    2.