ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер      634                           дата 07 април  2017год.               град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,  

в закрито заседание на 07 април 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 807 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ 7-11 км. против протоколно определение № 472/15.03.2017г. постановено по НАХ дело № 6499/2016г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по делото поради констатирано просрочие на подадената от дружеството жалба против Наказателно постановление № 41445/21.10.2016г. на директора на КЗП РД Бургас. 

Частният жалбоподател възразява, че съдът неправилно е възприел датата на връчване на наказателното постановление – 03.11.2016г., считано от която е започнал да брои 7-дневния срок за обжалване, като твърди, че наказателното постановление е било връчено на 07.11.2016г., поради което с подаването на жалбата на дата 14.11.2016г. е бил спазен срока за обжалване. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

В проведеното на 15.03.2017г. съдебно заседание пред Районен съд Бургас пълномощникът на административнонаказващия орган е направил възражение за недопустимост на подадената жалба, поради депозирането й извън 7-дневния преклузивен срок. Районният съд е обсъдил това възражение, като се е позовал на наличните по делото писмени доказателства относно връчването на наказателното постановление, като е приел, че то връчено на санкционираното дружество на дата 03.11.2016г., а жалбата е постъпила в куриерската фирма на дата 14.11.2016г., вследствие на което е обосновал извод за нейното просрочие, като подадена извън срока по чл.59, ал.1 от ЗАНН, счел е, че се явява недопустима и на това основание е прекратил производството по делото, постановявайки обжалваното понастоящем определение.

Определението е неправилно.

На л.23 от първоинстанционното дело е налично копие на известието за доставяне ИД PS 8000 01МNOM 9 на „Български пощи“ ЕАД, с което е оформено връчването на процесното наказателно постановление. Съдът се е позовал на датата, съдържащата се в положения кръгъл печат в долния ляв ъгъл на известието за доставяне – 03.11.2016г.. Преди всичко следва да се отбележи, че полагането на този кръгъл печат не удостоверява дата на връчване, а дата на постъпване на пощенската пратка в пощенска станция 1784 на „Български пощи“ ЕАД, който момент предхожда действията по връчването на пратката на адресата й, респ. полагането на кръглия печат в горния десен ъгъл на известието за доставяне показва датата на връщането на известието за доставяне – в случая 08.11.2016г. Следователно, в периода между тези две дати, е осъществено връчването на пратката на адресата. То се отбелязва от връчителя в средната графа „получател“, където в настоящия случай датата е положена не ръкописно, а печатно. Разчитането й обаче не може да бъде установено със сигурност – датата е отбелязана с две цифри, първата от които е 0, но следващата цифра се е отпечатала само частично. Районният съд не е предприел необходимите действия да изясни точната дата на връчване, като за целта следва да изиска от пощенския оператор справка – извадка от книга обр.242, от която да установи извършеното записване на датата на връчване на пощенската пратка, съдържаща наказателното постановление.

По делото е налично също така и копие на товарителница на куриерска фирма In Time, с която дружеството-жалбоподател е изпратил касационната си жалба. Образецът на товарителницата в нейната лява част съдържа графа за отбелязване на дата и час на приемането й от оператора, които също не са попълнени. Извън бланката е поставен надпис „дата на куриер:14.11.2016г.“. В случай, че страните не спорят, че това е датата на изпращането на касационната жалба, то тя следва да се приеме за установена. В случай, че е налице спор, и от този куриер следва да се изиска справка, от която да е видно на коя дата е приел пратката, оформена с товарителница 900628856.

Едва след изясняване на двете релевантни дати – тази на връчване на наказателното постановление и тази на изпращане на касационната жалба, районният съд следва да извърши преценката относно спазването на срока по чл.59, ал.1 от ЗАНН.

Обжалваното определение следва да се отмени, като делото се върне на решаващия съд за събиране на доказателства в указания смисъл, поради което  и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

           ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 472/15.03.2017г. постановено по НАХ дело № 6499/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.

 

Определението е окончателно.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: