О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                  Номер  691 от  18.04.2012 год.,  град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на осемнадесети април две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Павлина СТОЙЧЕВА                                                                                                  2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Христов частно касационно наказателно административен характер дело номер 807 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от К.С.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Дисти – К.К.” ЕИК 102111915, против протоколно определение от 29.02.2012 год. на Районен съд гр. Бургас, постановено по н.а.х.д. № 392 по описа за 2012 год., с което производството по делото е прекратено. Счита обжалваното определение за неправилно и моли да бъде отменено.

Административен съд гр. Бургас, като запозна се с доказателствата по делото, взе предвид изложените в частната жалба доводи и съобрази закона, намира следното:

Частната жалба е подадена в срока предвиден в чл. 230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С оспореното протоколно определение, Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН е прекратил производството по н.а.х.д. № 392/2012 год. по описа на съда, образувано по жалба на ЕТ „Дисти – К.К.” против Наказателно постановление № 37869-О-0003985А/ 21.11.2011 год. на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас. В мотивите си, Бургаския районен съд е приел, че жалбата е депозирана след изтичане на 7-дневния преклузивен срок за обжалване, поради което наказателното постановление е влязло в сила и не подлежи на обжалване.           

Производство по частната жалба, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗАНН се развива по реда на АПК. На основание чл. 218, във връзка с чл. 236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон следи служебно.

Наказателно постановление № 37869-О-0003985А/21.11.2011 год. на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, чиято отмяна е поискана от Районен съд гр. Бургас е било надлежно връчено на 09.01.2012 год., видно от приложеното по делото известие за доставяне. В нормата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН е определен 7-дневен срок за обжалване на наказателните постановления. В настоящият случай, този срок изтича на 16.01.2012 год. – понеделник, т.е. работен ден, а видно от приложената жалба, същата е била депозирана пред административнонаказващия орган – Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас на 18.01.2012 год.

В частната жалба, пред настоящата инстанция, частния жалбоподател е заявил твърдения, че административно-наказателната преписка представена пред първоинстанционния Бургаски районен съд е непълна, поради липсата на пощенския плик, със съответното пощенско клеймо. Твърди се, че жалбата е била подадена по реда на чл. 184 от НПК – по пощата в законоустановения срок. Отправено е искане да бъде задължено ответното учреждение да представи пощенския плик, с който е пристигнала жалбата. В подкрепа на така заявените твърдения, към настоящата жалба е представена Разписка № 04827 от 16 януари 2012 г., 17:48 часа, изготвена от „Български пощи ТП – Бургас, Станция Бургас – Ц” с посочен получател на пратката – ТД на НАП Бургас и изпращач – К.К. – процесуален представител на жалбоподателя.

При проведено на 29.02.2012 год. съдебно заседание по н.а.х.д. № 392/2012 год. по описа на Бургаския районен съд, процесуалния представител на административнонаказващия орган е заявил: „Не мога да представя плик с пощенско клеймо”. С оглед така направеното изявление пред първоинстанционния съд, настоящия съдебен състав счита за необосновано с нарочен акт да задължава Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас да представи пощенския плик, за който има данни, че не се съхранява.

От представеното с частната жалба писмено доказателство (цитираната по-горе писмена разписка), би могъл да се направи обоснован правен извод, че сезиращата първоинстанционния съд жалба е изпратена по пощата на 16.01.2012г., тоест в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В случая административнонаказващия орган не е изпълнил задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗАНН да изпрати на районния съд цялата преписка, ведно с пощенския плик с който е постъпила жалбата и от който безспорно би могло да се установи точната дата на подаване на жалбата. Неизпълнението на това задължение не следва да се тълкува във вреда на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че подадената от него жалба не е просрочена.

По изложените съображения, определението с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 29.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 392 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                          2.