Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         835                            09.05.2017 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 806 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Агро-КК.10“ ООД с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ **, представлявано от управителя К.И.Б., против решение № 329 от 24.02.2017 г. по НАХ дело № 5351/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен.

Ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание. Не сочи нови доказателства. Не е заявила становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 1472/13.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния и материален закон. Приел е, че установената разлика от 153.40 лева между разчетената и фактическата наличност в касата е от нерегистрирани продажби, поради липса на доказателства за произхода на тази сума, което от своя страна изключва приложението на чл. 185, ал.1 от ЗДДС.

Според настоящия съдебен състав, решението е неправилно.

От данните по делото е видно, че при извършена на 16.06.2016 г. проверка от служители на НАП в търговския обект на касатора, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, е било установено несъответствие между паричните средства в касата и регистрираните суми чрез монтирания в обекта ЕКАФП, както следва: фактическа наличност 153.40 лева, служебно въведени суми 0.00 лева, парични средства в началото на работния ден 0.00 лева.

В разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение търговците да регистрират във фискалното устройство всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата), чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. Несъмнено в случая това задължение не е било изпълнено от касатора- въведената в касата сума от 153.40 лева не е била регистрирана във фискалното устройство чрез посочените операции.

За нарушение по чл. 118 от ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане е предвидено в нормата на чл. 185, ал.2 от същия закон административно наказание имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лева за юридическите лица и едноличните търговци, а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1- имуществена санкция от 500 до 2000 лева (изречение второ). В конкретния случай на търговеца е наложена санкцията по чл. 185, ал.2 от ЗДДС. В обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление обаче липсва констатация, че неизпълнението на задължението по чл. 33 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. води до неотразяване на приходи, няма и такива данни по делото. В тази връзка необосновано е прието от районния съд, че установената при проверката положителна разлика е от нерегистрирани продажби. Доказателства в този смисъл не са ангажирани от наказващия орган, който носи доказателствената тежест да установи положителния факт на реализиране на приходите . От друга страна, тези фактически констатации на БРС сочат отсъствие на установените в чл. 33, ал.1 от Наредбата материалноправни предпоставки (нормата е приложима само извън случаите на продажби). С оглед изложените в НП и установени по делото обстоятелства, в случая е следвало да намери приложение санкционната норма на чл. 185, ал.1 от ЗДДС, в която е предвидена имуществена санкция в значително по-нисък размер от тази по ал. 2. Ето защо, доколкото съдът е обвързан от възприетата от наказващия орган квалификация на деянието, наказателното постановление следва да се отмени като незаконосъобразно, след отмяна на постановеното от БРС съдебно решение.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 329 от 24.02.2017 г. по НАХ дело № 5351/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1472/13.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на „Агро-КК.10“ ООД с ЕИК ** административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.