ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 806 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Т.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът – ВПД директор на ОД МВР Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от 29.05.2015г. от адвокат Д., пълномощник на жалбоподателя, с която иска заседанието да бъде пренасрочено за друга дата, защото на днешния ден адвокат Д. е ангажиран по гражданско дело в Софийски градски съд. Към молбата е представена призовка от СГС, от която се установява че адвокат П.Д. е пълномощник на ищец по съответното гражданско производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Предоставям на съда.

 

Съдът счита, че не са налице основанията нито за пренасрочване, нито за отлагане на днешното съдебно заседание. Предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК изискват, за да бъде отложено делото, да е възникнало препятствие, което не може да бъде отстранено и то да е налице както за страната, така и за неговия пълномощник. В процесния случай такова препятствие е възникнало само за процесуалния представител. Липсват твърдения и доказателства, че са налице пречки жалбоподателят да се яви в днешното съдебно заседание, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № УРИ 251з-1514/03.04.2015г. на ВПД директор на ОДМВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение с МВР.

В жалбата е направено доказателствено искане да бъдат допуснати до разпит трима свидетели при условията на довеждане от жалбоподателя, с които да се докажат фактите, твърдени в самата жалба. Свидетелите не са посочени поименно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна.

Моля да приемете приложените писмени доказателства, свързани с издаването на оспорената заповед, както и представената административна преписка.

Моля да бъде свидетелят Н.Н., който ще изложи всички обстоятелства, които са настъпили при инцидента, между 16 и 17 януари и по-скоро в ранните часове на 17 януари 2015г. Той е бил част от полицейския екип, който е пристигнал на място, тъй като на тел.112 са постъпили множество сигнали за инцидента, за нарушаване на обществения ред на посочения адрес, посочен в самата заповед.

Други искания към настоящия момент нямам.

Дисковете, приложени в преписката са записи от дискотеката.

Нямам информация за открито наказателно или за друго производство срещу жалбоподателя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

По отношение искането за събиране на гласни доказателства съдът счита, че с оглед характера на твърдените факти от двете страни, гласните доказателства биха имали съществено доказателствено значение по делото, за това според съда следва да бъдат разпитани в качеството на свидетели лица, за които е известно, с оглед представените писмени доказателства, че са станали преки свидетели на случката, описана в заповедта и съответно твърдяна през друга призма от жалбоподателя.

По тези съображения освен исканите от двете страни свидетели, съдът счита, че по делото следва да бъдат призовани служебно от съда в качеството на свидетели и лицата Т.К.К., В.В.В. и Г.Г.А., посочени в мотивите на дисциплинарния орган, които са били охрана във вечерта на инцидента във въпросната дискотека „Планета Пайнер”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Ще предоставим данни за тези лица, за да може съдът да ги призове като свидетели.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Т.К.К., В.В.В. и Г.Г.А., които да бъдат призовани служебно от съда, като за целта ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото данни за постоянния или настоящ адрес на тези лица или данни за ЕГН.

ДОПУСКА до разпит поискания от ответника свидетел при условията на довеждане в следващото с.з. Н.В.Н., служител на І РУ МВР Бургас.

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 3-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи имената на лицата, които иска да бъдат допуснати в качеството на свидетели, както и обстоятелствата, които счита, че посредством техните показания ще бъдат установени.

УКАЗВА на жалбоподателя, че след като посочи лицата и фактите, които ще доказват, съдът ще се произнесе по искането, съдържащото се в жалбата за допускане до разпит на трима свидетели при условие на довеждане.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: