РЕШЕНИЕ

 

   825            27.04.2018 година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар: И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 805 по описа за 2018 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на „Крони сувенирс“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. „Отец Паисий“ №14, представлявано от К.Ж.Й. против решение № 52/05.02.2018г. постановено по а.н.д. № 2644/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 2281/02.10.2017г. на заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, във вр. с чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно, тъй като съдът не е отчел, че административнонаказателната процедура е протекла при съществени нарушения, които не могат да бъдат санирани. Намира, че не е налице административно нарушение. Иска се отмяна на решението и на НП.

         В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не се представлява.

         Ответната страна – ТД на НАП – Бургас, редовно призована, не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С НП, дружеството е санкционирано за това, че при извършена на 28.08.2017г. в 21:28 часа оперативна проверка на обект – магазин за сувенири и българска козметика, находящ се в гр.Несебър, ул. „Отец Паисий“ №16, стопанисван от „Крони сувенирс“ ООД, е установена, преди легитимиране на инспекторите по приходите, извършена покупка от две клиентки /руско говорящи/ на обща стойност 22,30 лв., за което не е издаден фискален бон от фискалното устройство в обекта.

         За констатираното е съставен протокол за извършена проверка и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, предявени на представляващия дружеството. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, първостепенният съд приема, че АУАН и НП отговарят на изискванията на ЗАНН и при издаването им не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество намира, че търговецът е осъществил състава на административното нарушение. Посочва, че не е констатирал наличие на предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

         Така постановеното съдебно решение е правилно.

         Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

         От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Същите са издадени от компетентни органи, съобразно представените в първоинстанционното производство заповеди на изпълнителния директор на НАП и списъците на сформирани екипи за извършване на контролни действия /л.35-43 от а.н.д. №2644/2017г./.

         По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. В случая, констатациите на контролните длъжностни лица, че към момента на продажбата касов бон не е издаден, са безспорно установени. За това сочат и направените в Протокола от извършената проверка възражения, където се заявява, че не е издаден фискален бон с оглед различната ситуация – плащане с банкнота от евро. Впоследствие изложените възражения, че все пак има издадени фискални бонове, съдът намира за недоказана защитна теза.

         За да е налице съставомерност на констатираното деяние е необходимо да не е бил издаден фискален бон, след извършване на покупката и заплащане на цената, което обстоятелство е налице. Задължението не е изпълнено от санкционираното дружество, като неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай.

         Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Несебър следва да бъде оставено в сила

Воден от горното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/05.02.2018г. постановено по а.н.д. № 2644/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                    

                                    2.