ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 805 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ч.А.А., редовно призован, не се явява, за него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът Л.К., полицейски инспектор при РУП Несебър, редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за задържане издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР с рег.№ 304зз118,екз.4 от 29.04.2015г., с която жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа.

Съдът докладва, че на 22.05.2015г. по делото от ответника е постъпила административната преписка, ведно с опис.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам подадената жалба. След като се запознах с представената административна преписка, моля да задължите ответника да представи доказателство за начина, по който е бил призован Ч.А. да се яви в Районното управление, след което е извършено твърдяното действие разпознаване и което е послужило като основание за издаване на заповедта която се обжалва. Тези обстоятелства за призоваване ще дадат възможност на защитата да аргументира становище, до колко е изпълнена целта на закона, визирана в чл.22 на ЗАНН, във вр. чл. 72, ал.1 ,т.1 от ЗМВР.

Бих желал да заявя, че призоваването се случи по телефона, тъй като аз се обадих до районното управление, че Ч.А. е уличен от лице, че му е извършил побой и звъня да разговарям с оперативни работници, с които уговорихме час А. да се яви. Считам, че за това следва да има писмено доказателство, от което да е видно, че ние сме инициатори на това явяване в полицията и че не е имало необходимост от неговото задържане, било за извършване на действия по разследване, било за предотвратяване на укриването на обвинение. Твърдим, че след наше обаждане по телефона и уговаряне на час за среща, доверителят ми е бил задържан незаконосъобразно в районното управление.

Това, което се прави в голямата част от досъдебните производства е, че разследващия полицай изготвя протокол за призоваване на лицето, чрез неговата защита. Искаме този протокол да бъде представен като доказателство по делото.

Нямаме други искания по доказателствата.

ОТВЕТНИК К. – Оспорвам жалбата. Считам, че представената административна преписка е в цялост. Мисля, че имаме протокол от разпит на свидетел на пострадалия, те са от по-ранна дата, един или два дни по-рано. Имаме тези данни.

АДВОКАТ К. – Няма спор за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

ОТВЕТНИК К. – Няма спор, аз издадох заповедта.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно приложен опис.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото доказателства за компетентността на органа, доказателства, от които се установяват фактите описани в обжалваната заповед, както и да представи копие от протокола, отразяващ призоваването на жалбоподателя за извършване на процесуалното действие разпознаване.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: