ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 805 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха: 13.00

 

Жалбоподателката Н.А.Н., редовно призована, се явява лично и с с адвокат Б., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Ответникът директор на Агенция „Митници”, редовно призован, не се представлява. 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА в изпълнение на протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 30.09.2014г. постъпили по делото писмени доказателства от ответната страна, подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 290 от делото.

 

         Адв.Б.: Запозната съм с получените заповеди, но мисля, че не всички заповеди са представени.

         Представям и моля да приемете още пет броя заповеди, които не са измежду представените от ответника, а именно заповед ЗН-649/23.09.2013г.; заповед № ЗН-656/24.09.2013г.; заповед № ЗН-36/15.01.2014г.; заповед ЗН-51/20.01.2014г. и заповед ЗН-62/22.01.2014г.

Освен това, не са представени едни две заповеди за издаване на ЕОРИ номера, по които служителката е работила в продължение на седмици в периода, за който са изискани с разпореждане на съда заповеди, удостоверяващи изпълнение на задължения към Митница Бургас. 

Считам, че непредставянето на заповеди от Митница Бургас, удостоверяващи работата на служителката за процесния период в изпълнение на задължение към Митница Бургас, възложени от началника на Митница Бургас, представлява неизпълнение разпореждане на съда за представянето на тези заповеди. Те удостоверяват изпълнение на задължението и в този смисъл атакуват мотивацията за оценката на органа, по-конкретно намаляването на тази оценка от страна на контролиращия орган. Ние обжалваме нарушената процедурата. Мисля, че тези заповеди също доказват изпълнението и то правомерно и изцяло изпълнение на задълженията към Митница Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на лист 290 от делото, както и представените от жалбоподателката в днешно съдебно заседание пет броя заповеди, издадени от началника на Митница Бургас, посочени по-горе от процесуалния представител на жалбоподателката и записани в протокола.

 

         Адв.Б.: Нямам други искания. Достатъчно е това, което е представено към настоящия момент. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

         Адв.Б.: Моля, да отмените заповедта за уволнение, издадена директора Агенция „Митници” като неправилна и незаконосъобразна и постановена в противоречие с административно производствените правила, в частност опорочена процедура по оценяване на държавния служител при условията на НУРДИСДА. Видно от представените и приети по делото доказателства, конкретно от формуляра за оценяване съгласно Приложение № 2 от Наредбата, се установява, че формулярът за оценяване е получен от служителката на 31.01.2014г., препратен в личната й поща на 04.02.2014г. и в 7-дневния срок за отговор, попълнен за оценяване на служителката Н., е върнат до оценяващия С.. Проследяването на реквизитите на получения на 31.01.2014г. и приет като годно доказателство формуляр за оценяване, показва наличието на неизпълнение на императивните правила на наредбата във всички етапи съставящи процеса на оценяване съобразно чл.8 от Наредбата.

         С оглед гореизложеното, моля да бъде отменена Заповед № 377/05.03.2014г., издадена от директора на Агенция „Митници” и възстановено служебното правоотношение, прекратено със заповедта.

         Моля, да бъде присъдено обезщетение за времето, през което служебното правоотношение е било прекратено по чл.104, ал.1 от ЗДСл, да бъде признато за изслужено време – стаж, времето, през което не е съществувало служебното правоотношение считано от датата на уволнението до възстановяване на заеманата до уволнението длъжност.

         Моля, да ни се присъдят направените разноски и адвокатски хонорар. Допълнителни аргументи ще изложа в писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност и на процесуалния представител на жалбоподателя да представи писмено становище в срок от 10 дни.

УКАЗВА на същия, че следва да представи писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: