ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесети септември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 805 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.А. Найденова - Любенова, редовно призована, се явява лично и с адвокат Б., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Ответникът - директор на Агенция „Митници”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Е.С., началник отдел „Правен” в Митница Бургас.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото с вх.№5131/03.07.14г. са постъпили множество писмени доказателства от ответника, за които същия беше задължен в предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА, че с молба вх.№6645/11.09.2014г. от жалбоподателката е постъпило искане, с което иска ответникът да бъде задължен да представи заповеди, издадени от началника на Митница Бургас за периода 01.07.2013г. до датата на прекратяване на служебното и́ правоотношение, с които е разпоредено участието на жалбоподателката като митнически служител по изпълнение на задължения към Митница Бургас. Искането на жалбоподателката след разпореждане на съда би следвало да е изпратено на ответника, но по делото няма върнат отрязък на съобщението, удостоверяващ получаването.

 

АДВОКАТ Б. – За съжаление писмените доказателства са несъотносими към исканията, тъй като от всичко изпратено не намерехме формулярите за оценяване в тази кореспонденция. По друг начин разбрахме, че в този период 04-05.03.2014г са изпратени, без изх.№ само с обратна разписка и няма данни в деловодната система. Оригиналите са изпратени към Митница Варна.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Става въпрос за формулярите за оценка, всъщност в деловодната система няма отразяване на тези формуляри да са пътували към Варна или София в оригинален вид, най-вероятно са заминали и на хартия, но го нямаме отразено в деловодната система.

АДВОКАТ Б. – По делото са приети като доказателства изпратени материали за попълване от Митница Бургас за оценка на изпълнението, които са получени в Агенция Митници, кога е станало това.

Аз считам, че в представените доказателства присъстват ирелевантни към спора ни документи. Това, на което ние стъпваме е празния формуляр и считам, че спора не разглежда аргументи на оценяващия по същество за съставяне на формуляра.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Формуляра с оценката присъства в преписката.

АДВОКАТ Б. – Виждаме празния формуляр, попълването на формуляра и съставяне на окончателната оценка - тези формуляри са изпратени от Агенция Митници.

Считаме, че дори непредставяне на заповедите към настоящия момент няма да има значение, те имат значение за решаване на спора по същество, а не относно спазване на процедурата, в която насока са нашите възражения. Считаме, че към настоящия момент бяха представлявали доказателства за разглежда спора по същество, а не във връзка с процедурата по самото атестиране.

СЪДЪТ – в съдебното производство следва да се съберат всички доказателства относими към преценката за законосъобразност на обжалваният административен акт, независимо дали касаят пороци на процедурата по издаването му или се отнасят до материалната законосъобразност.

АДВОКАТ Б. – Тези заповеди ги изискахме във връзка с това, че по-ниската оценка е съставена без да е взето предвид командироването на служителя през същия този период от страна на Митница Бургас по изпълнение на задължения, визирани в т.3 от Работния план, а именно обслужване на оперативни устройства по Наредба №3 за акцизни стоки. Доверителката ми е била командирована физически на друго място и не е могла да присъства на всички тестови изпитания за периода 11.11.2013г. – 19.12.2013г., които съставляват основен аргумент при коригиране на оценката.

Жалбоподателката е служител на Агенция „Митници” по длъжностна характеристика, но тя е на двойно подчинение, тя е задължена да изпълнява и заповеди на началника на Митнически пункт Бургас. Това са технологически устройства, трябва своевременно да бъдат отстранени възникнали проблеми и се изпращат служители от Митница Бургас да отстранят проблема, като в противен случай се стига до забавяне на изходящи доставки на акцизни стоки и респ. загуби за Митницата.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Не възразявам, ще ги представям.

АДВОКАТ Б. – Доверителката ми е очаквала е такива командировки и не е успяла да участва в тестове през същия период.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото заверено копие от заповедите, за които жалбоподателката е направила искане, находящо се на л.285 от делото. Същото е изпратено до ответника на 17.09.2014г., но по делото не е върнат отрязъка от съобщението за да прецени съда, дали съобщаването е надлежно.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.11.2014г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: