ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 805 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.А. Н. – Л., редовно призована, се явява лично и с адвокат Б., надлежно упълномощена

Ответникът директор на Агенция „Митници”, редовно призован, се представлява от Е.С., началник отдел „Правен” в Митница Бургас.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №377/05.03.2014г. на директора на Агенция „Митници”, с която считано от 07.03.2014г. е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателката на основание чл.107, ал.2 от Закона за държавния служител.

 

АДВОКАТ Б. – Поддържаме жалбата и имам едно основно доказателствено искане - да се направи копие от деловодна книга – справка за периода 04-05.03.2013г., с оглед получаване на достоверна информация за изпращане на оригиналите на формуляр за атестиране от Митница Бургас до митница Варна, където се намира оценяващия орган, чиято оценка е повлияла издаването на заповедта.

С това ще установяваме по-късното във времето изпращане на тези формуляри в непопълнен вид. Искането ни е във връзка с нарушения на Наредба за оценяване на държавни служители, когато тези формуляри е следвало да бъдат надлежно попълнени и изпратени до Агенция „Митници”. Ние твърдим, че към момента на получаване на оценявания служител, формулярите в Митница Бургас, в служебна електронна поща на служителя са празни, неподписани от оценяващия и контролиращия орган, антидатирани са и т.н.

Началник отдел „Правен” С. – Оспорвам изцяло жалбата. Твърдим, че заповедта е издадена в съответствие с процесуалните предпоставки и съответно разпоредбите на закона. В случай, че допуснете, моля да ни бъде разрешено да представим допълнителни писмени доказателства - представяне на индивидуален план на служителя, запознаване със същия, както и да допуснете при условие на довеждане на свидетел, който всъщност е оценяващия ръководител и ще обясни, как процедират в съответната структурата при оценяване на служителите, тъй като този отдел е пръснат на четири места в страната и комуникацията помежду им е по-различна от обикновената. Тези междинни срещи, нито в Наредбата, нито в Закона има написано как трябва да бъде проведени тази срещи. Твърдим, че има междинна среща. Твърдим, че индивидуалния план е предоставен в срока по Наредбата, твърдим, че има проведена междинна среща и твърдим, че на лицето му е била дадена възможност да се запознае с окончателната оценка и респ. да направи възражения и доколкото ми е известно са коментирани. По е-мейл и по телефон е междинната среща и затова моля да ми дадете допълнително време за набавяне на тези доказателства. Ще представим и длъжностна характеристика на лицето и формуляра за оценка от 2012г.

АДВОКАТ Б. – Това са доказателства, ние представяме този формуляр, че е пристигнал в служебната поща на служителя неподписан от проверяващия в нарушение на чл.18.

Началник отдел „Правен” С. – Дирекцията е в София, четирите отдела са в Русе, Варна и Бургас, контактите са основно по телефона и така е структурирано.

АДВОКАТ Б. – Нека ответника да уточни, дали оценяващия оценител за Бургас и Варна е общ.

Началник отдел „Правен” С. – Оценяващият за Бургас е във Варна и отговаря за Бургас и Варна. Сектор „Изток” е за Варна и Бургас. Говорим за оценяващ, който е за Бургас и Варна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с жалбата писмени доказателства, както са описани в жалбата на л.8.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, както следва: заповед №377/05.03.2014г. издадена от директор на Агенция „Митници”, копие от разпечатка от електронна поща за периода от 07.02.2014г.-получено, формуляр за оценка на изпълнението на длъжността от висшите държавни служители, служители заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции на Н.А.Н., копие от формуляр за междинни среща  от 02.08.2013г., разпечатка от ел.поща от 07.02.2014г.- изпратено, копие от ел.поща - формуляр за годишна оценка от Г. М., формуляр за оценка на изпълнението от ел.поща от 31.01.2014г., докладна записка рег.№93/374/05.03.14 от Д. Д., формуляр индивидуален работен план на Н. Н, за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г., формуляр за корекция на годишна оценка , заповед ЗАМ-957/15.11.2013г., заповед ЗАМ-983/25.11.2013г., заповед ЗАМ-1003/04.12.2013г., образец от доклад за отчитане на резултати от проведени приемни изпитания цикъл 4, заповед ЗАМ-1055/18.12.2013г., образец от доклад за отчитане на резултати от проведени приемни изпитания цикъл 5, извадка за влизане/излизане на потребител от 01.11.2013 – 31.12.2013г., копие от ел.поща относно нова версия на Е-портал ЗАМ-957/15.11.2013г., копие от ел.поща относно тестове цикъл 3, копие от ел.поща относно провеждане на приемни изпитания цикъл 4, копие от ел.поща относно приемни изпитания цикъл 5, копие от ел.поща относно тестове 2-ра сервизна версия, копие от ел.поща относно 3-та сервизна версия, заповед ЗАМ-799/11.09.2013г., образец за доклад сервизни версии по проект 3.3.1, копие от Българска интегрирана митническа информационна система (БИМИС) 9 стр., заповед ЗАМ-902/29.10.13г., копие от Българска интегрирана митническа информационна система (БИМИС) 3 стр., справка за използваното време от Н. Найденова ЕИС, ИТ-изток ДИС за достъп до онлайн игри и графики-заявки към „Империя онлайн”, заповед ЗАМ-368/28.07.2010г. и Политика за ИТ сигурност на Агенция митници, утвърдена със заповед ЗАИ-368/28.07.10г..

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото заверено копие от разпечатка от деловодната система на Митница Бургас за периода 04-05.03.2013г. - изходяща поща.

ДАВА възможност на ответника в същия срок да представи доказателства относно възражението на жалбоподателката за това, че не се е състояла междинна и заключителна среща, която е предвидена съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).

ДАВА възможност на двете страни в този срок, да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ЗАДЪЛЖАВА страните в случай, че до следващо съдебно заседание в изпълнение на указанията на съда представят писмени доказателства, да ги представят с копие за другата страна.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: