Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1239                                   22 юни  2018  година                    град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова                                             

ЧЛЕНОВЕ: 1. Стела Динчева

                                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 804 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Ш.А.М. с ЕГН **********,*** против  решение № 30 от 06.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 10/2018 г. по описа на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0237-000915 от 11.12.2017 г. на началник група в Районно управление/РУ/ Айтос, ОД МВР Бургас, с което на касатора, на осн. чл. 175 ал.1, т.4 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, е наложена „глоба” в размер на 200.00/двеста/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.103 ЗДвП, и на осн.чл.185 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева за нарушение по чл.70, ал.3 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението е постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - началник група в РУ Айтос, ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Айтос да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд  Айтос, с решение № 30 от 06.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 10/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 17-0237-000915 от  11.12.2017 г. на началник група в РУ Руен, ОД МВР Бургас, с което на Ш.А.М. ***, на осн. чл. 175 ал.1, т.4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 200.00/двеста/ лева и е лишен от право да  управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.103 ЗДвП и на осн.чл.185 ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 20.00/двадесет/ лева, за нарушение на чл.70, ал.3 ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е за установено по безспорен начин от събраните по делото доказателства, че Ш.А.М. е управлявал на посочените в акта и в НП дата и място автобус, който се движил без включени светлини и не спрял на подаден ясен сигнал със стоп палка за спиране от контролен орган. С това водачът нарушил нормите на чл.70, ал.3 ЗДвП и чл.103 ЗДвП, за което правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.185 ЗДвП и чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП. Съдът е счел, че размерът на наложените административни наказания на  Ш.А.М. е определен съобразно разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН.

Ш.А.М. е наказан за това, че на 02.12.2017 г., около 15.20 часа, управлявал автобус марка „Ивеко 4010” с рег.№Н2025ВС, на път III-ти клас № 208, Айтос -Провадия, като не включил светлините на автомобила и не спрял на подаден от контролен орган сигнал със „стоп“ палка. Същият бил настигнат на около 2 км.в района на „Асфалтова база”, където водачът отбил встрани от пътя и спрял за проверка. За тези две нарушения е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/  №0325163/02.12.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.  За извършеното нарушение по чл.103 ЗДвП на М. е наложена глоба в размер на 200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, а за това по чл.70, ал.3 ЗДвП му е  наложена глоба в размер на 20.00 лева, на основание  чл.185  ЗДвП.

Основните възражения на касатора са, че не е установено по несъмнен начин, че е бил подаден ясен сигнал от контролния орган. Според касатора относно това обстоятелство свидетелските показания са противоречиви. Твърди, че такъв сигнал не е бил възприет от него. Излагат се и доводи за неяснота при описание на нарушението в НП.

Решението на районния съд е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Първоинстанционният съд е сезиран с жалба от Ш.А.М. против наказателно постановление/НП/ №17-0237-000915 от 11.12.2017 г. на началник група в Районно управление/РУ/ Айтос, ОД МВР Бургас. Районен съд Айтос е разгледал жалбата с участие на Районно управление Айтос. При постановяване на решението си, обаче, е потвърдил наказателно постановление №17-0237-000915 от 11.12.2017 г., издадено от началник група ОД МВР Бургас, Районно управление/РУ/ Руен. В мотивите и диспозитива на съдебния акт разгледаното и потвърдено наказателно постановление не съответства на това, оспорено от М. пред районния съд и посочено в жалбата му.

Предвид установените формални изисквания за индивидуализация на акта, с който се ангажира административнонаказателната отговорност на едно лице, изключената от закона възможност за поправка на очевидна фактическа грешка, решението на районния съд следва да бъде отменено, поради съществено нарушение на процесуалните правила и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с произнасяне по същество по жалбата на Ш.А.М. против наказателно постановление/НП/ №17-0237-000915 от 11.12.2017 г. на началник група в Районно управление/РУ/ Айтос, ОД МВР Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.222, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 30 от 06.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 10/2018 г. по описа на Районен съд  Айтос.

ВРЪЩА делото на Районен съд Айтос за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                        2.